'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

HIRSIZLIK SGORTASI GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 1 Austos 1996

A - Sigortann Kapsam

A.l. Sigortann Konusu

Bu sigorta ile poliede belirlenen sigortal yerde hrszlk veya hrszla teebbsn;

1.1. Krma, delme, ykma, devirme ve zorlamayla girilerek,

1.2. Ara, gere veya bedeni eviklik sayesinde trmanma veya ama suretiyle girilerek,

1.3. Kaybolan, alnan veya haksz yere elde edilen asl anahtarla veya anahtar uydurarak veya baka aletler veya ifre yardmyla kilit ama suretiyle girilerek,

1.4. Sigortal yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,

1.5. ldrme, yaralama, zor ve iddet kullanma veya tehditle, yaplmas halinde sigortal kymetlerde dorudan meydana gelen maddi kayp ve zararlar, teminat altna alnmtr.

Teminat poliede belirtilmek artyla yukarda sralanan riziko gruplarndan sadece biri veya birka iin de verilebilir.

A.2. Sigorta Bedelinin Kapsam

Sigortalya ve kendisiyle birlikte srekli oturanlara ve alanlarna ait sigortalanabilir kymetler sigorta kapsam iindedir.

Sigortal yerlerde bulunan sigorta konusu kymetler;

a) Nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin iine giren,

b) Tek bir sigorta bedelinde belirtilmi ise bu bedele ilikin tanmn iine giren,

her ey poliede ayrca belirtilmi olsun olmasn sonradan edinilmi olsa dahi sigorta teminat kapsam iindedir.

Hrszlk eylemini gerekletirmek amacyla sigortal kymetlerin bulunduu yerlere girilmesi veya bu yerlerin almas esnasnda verilecek tahribat da sigorta teminat kapsamndadr.

Sigorta szlemesine, teminat altna alnacak kymetlerin muhafazas iin zel hkmler konabilir. Bu takdirde sigortac, szkonusu kymetlerin sigorta szlemesinde ngrlen ekillerde saklanmadn ispat etmedike tazminat demekten kanamaz.

A.3. Ek Szleme ile Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Kymetler

Aada saylanlar teminat kapsam dndadr. Ancak sigorta bedellerinin poliede ayrca belirtilmesi kaydyla ek szleme ile teminat kapsam iine alnabilirler:

3.1. Krk ve ipek hal ile sanat veya antika deeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravr, yaz, hal ve benzerleri,

3.2. Model, kalp, plan ve kroki, ihtira berat, ticari defter ve benzerleri,

3.3. Sigorta szlemesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava aralar ile bunlarn ykleri,

3.4. yeri ile balants olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,

3.5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kymetli kt ile altn, gm ve sair kymetli maden ile bunlardan mamul eya, mcevher, deerli ta, inci ve benzerleri,

3.6. Sigortalya, kendisiyle birlikte oturanlara ve alanlarna ait olmayp da sigorta szlemesinde gsterilen yerde bulunan mallar,

3.7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aada belirtilen oranlar aan ksmlar,

a) Sanat veya antika deeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravr, yaz, hal ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aan ksm,

b) Altn, gm ve sair kymetli maden ile bunlardan maml eya, mcevher, deerli ta, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aan ksm,

c) Aksam ve teferruatlar da dahil olmak zere bilgisayar, video, video ekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, mzik seti, fotoraf makinesi, film makinesi (gsterme veya ekme), drbn ve mikroskoplarn sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aan ksm,

d) Krk ve ipek hallarn sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aan ksm.

Sigorta szlemesine, yukardaki fkraya gre teminat altna alnacak eya1arn muhafazas iin zel hkmler konabilir. Bu takdirde sigortac, szkonusu eyalarn sigorta sz1emesinde ngrlen ekillerde saklanmadn ispat etmedike tazminat demekten kanamaz.

A.4. Ek Szleme ile Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Haller

Aadaki hallerden herhangi birinin varln frsat bilerek yaplan hrszlk, yama ve sulara teebbsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatnn dnda olup ancak ek sz1eme yaplarak teminat kapsam iine alnabilirler:

4.1. Sigorta sz1emesinde gsterilen yerlerin iinde ara1ksz 30 gnden fazla kimse bulunmamas,

4.2. Poliede gsterilen yerlerde bulunan kymetlerin, bu yerlerden tanmas ve bu yerlerin dndaki adreslerde tutulmas,

4.3. Grev, lokavt, kargaalk ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketler,

4.4. Yangn, yldrm, infilak, deprem, yanarda pskrmesi, seylap, frtna, yer kaymas, kar arl,

4.5. Sigortalnn hizmetinde bulunan kimselerce yaplan hrszlk ve tahribat,

4.6. Kyafet deitirerek veya selahiyetli olmakszn sfat taknarak yaplan hrszlk1ar,

4.7. 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

A.5. Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:

5.1. Sava, istila, dman hareketleri, i sava, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanlarak yaplan hrszlk, yama ve bu sulara teebbsten kaynaklanan zararlar,

5.2. Herhangi bir nkleer yakttan veya nkleer yaktn yanmas sonucu nkleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayc radyasyon veya radyo-aktif bulama ya da bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerden yararlanlarak yaplan, hrszlk, yama ve tahribat (Bu bentte geen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nkleer ayrm olayn da kapsayacaktr).

5.3. Kamu otoritesi tarafndan sigortal eyler zerinde yaplacak tasarruflardan yararlanlarak yaplan hrszlk, yama veya bu sulara teebbsten kaynaklanan zararlar,

5.4. Sigortalyla birlikte yaayan veya birlikte oturan kimseler tarafndan yaplan hrszlk ve tahribat,

5.5. Hrszlarn neden olaca yangn, infilak ve dahili su zararlar,

5.6. Envanter aklar.

A.6. Eksik Sigorta

Aksi kararlatrlmadka, poliede belirtilen sigorta bedeli sigorta edilen menfaatin hasara urad andaki deerinden dk olduu takdirde, tazminat sigorta bedeli ile sigorta deeri arasndaki orana gre denir.

Sigortal veya sigorta ettiren, sigorta szlemesini yukardaki oran gznne alnmakszn sigorta bedelini amayan zararn tamamnn sigortac tarafndan denecei eklinde deitirebilir. Sigortal veya sigorta ettiren szlemeyi bu ekilde deitirdiini, rizikonun gereklemesinden nce, noter protestosu ile sigortacya bildirdii takdirde, bildirim gnnden sonra gelen gnden itibaren szleme hkmleri, kendiliinden sigortacnn sigorta bedelini amayan zararn tamamndan sorumlu olaca eklinde deitirilmi olur. Sigortal prim farkn esas primin denmesine ilikin hkmler uyarnca der.

A.7. Akn Sigorta

Sigorta bedeli veya sigortacnn zarar dolaysyla demeyi kararlatrd miktar, sigorta olunan menfaatin deerini aarsa sigortann bu deeri aan ksm geersizdir.

Sigorta sresi iinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortalya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirir ve fazlasn sigortalya iade eder.

A.8. Muafiyet

Sigorta bedelinin belli bir yzdesine kadar olan hasarlarn veya hasarn belli bir yzdesinin ve/veya miktarnn sigortac tarafndan tazmin edilmeyecei kararlatrlabilir.

Bu ekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliede belirtilir.

A.9. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan tarihlerde aksi kararlatrlmadka, Trkiye saati ile leyin saat 12.00'de balar ve leyin saat 12.00'de sona erer.

B -Hasar ve Tazminat

B.l. Rizikonun Gereklemesi Halinde Sigortal veya Sigorta Ettirenin Ykmllkleri

Sigortal veya sigorta ettiren, rizikonun gereklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr.

1.1. Rizikonun gerekletiini rendii tarihten itibaren be i gn iinde sigortacya bildirimde bulunmak.

1.2. Rizikonun gerekletiini rendiinde, durumu derhal yetkili makamlara bildirmek ve alnanlar arasnda kymetli evrak varsa dolamn ve denmesini nlemek iin ilgili yerlere derhal bavuruda bulunmak,

1.3. Sigortal deilmiesine gerekli koruma nlemlerini almak ve bu amala sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak,

1.4. Zorunlu haller dnda, rizikonun gerekletii yer veya kymetlerde bir deiiklik yapmamak,

1.5. Sigortacnn istei zerine rizikonun gereklemesi nedenlerini ayrntl ekilde belirlemeye, zarar miktar ile delilleri saptamaya ve rcu hakknn kullanlmasna yararl, sigorta ettiren iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,

1.6. Zararn tahmini miktarn belirten, yazl bir bildirimi makul ve uygun bir sre iinde sigortacya vermek,

1.7. Tazminat ykmll ve miktar ile rcu haklarnn saptanmas iin sigortacnn veya yetkili kld temsilcilerinin sigortal kymetlerin bulunduu yerlerde, sigortal kymetlerde ve bunlarla ilgili belgeler zerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere izin vermek,

1.8. Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta szlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.2. Koruma nlemleri

Sigortal veya sigorta ettiren, sigorta poliesiyle temin olunan rizikolarn gereklemesinde zarar nlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak nlemleri almakla ykmldr. Alnan nlemlere ilikin giderler, bu nlemler faydasz kalm olsa bile, sigortac tarafndan denir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu giderleri sigorta bedeliyle sigorta deeri arasndaki orana gre der.

B.3. Zararn Tespiti

Sigortal kymetlerin alnmas ya da hrszla teebbs edilmesi sonucunda sigortal kymetlerde ve bulunduu yerde meydana gelen zararn miktar taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini, hakem-bilirkiilerce aadaki esaslara uyulmak suretiyle saptanr ve sigortacdan tazminat talep edilmesi veya sigortacnn dava edilmesi halinde zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii raporu tazminatn saptanmasna esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii seilmi ise atand tarihten itibaren, dier hallerde ise nc hakem-bilirkiinin seilmesinden itibaren en ge ay ierisinde ve her halkarda rizikonun gerekletii tarihten itibaren alt ay ierisinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktarn her trl delille ispat edebilirler.

Taraflar, uyumazln zm iin tek hakem-bilirkii seiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini seer ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraflarca seilen hakem-bilirkiiler ilk toplant tarihinden itibaren yedi gn ierisinde ve incelemeye gemeden nce, bir nc hakem-bilirkii seerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. nc hakem-bilirkii ancak taraflarca seilen hakem-bilirkiilerin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler iinde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii raporu taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Taraflardan herhangi biri, dier tarafa yaplan tebliden itibaren 15 gn iinde hakem-bilirkiisini semez yahut taraflarca seilen hakem-bilirkiiler nc hakem-bilirkiinin seimi konusunda yedi gn iinde anlaamazlarsa, nc hakem-bilirkii taraflardan birinin istei zerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan uzman kiiler arasndan seilir.

Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiinin kimliinin renilmesinden sonra yedi gn ierisinde kullanlmayan itiraz hakk der.

Hakem-bilirkii lr, grevden ekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule gre yenisi seilir ve greve kald yerden devam olunur.

Hakem-bilirkiiler, zarar miktarnn saptanmas konusunda gerekli grecekleri deliller ile sigortal eylerin rizikonun gereklemesi srasndaki deerini saptamaya yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkiilerin veya nc hakem-bilirkiinin zarar miktar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar balar.

Hakem-bilirkii kararlarna ancak tespit edilen zarar miktarnn, gerek durumdan nemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlarn iptali, kararn tebli tarihinden itibaren yedi gn iinde rizikonun gerekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

Taraflar kendi setikleri hakem-bilirkiilerin cret ve masraflarn derler. Tek hakem-bilirkiinin veya nc hakem-bilirkiinin cret ve masraflar taraflarca yar yarya denir.

Zarar miktarnn saptanmas bu szlemede ve mevzuatta mevcut hkm ve artlar ve bunlarn ileri srlmesini etkilemez.

B.4. Tazminatn Hesab

Sigorta tazminatnn hesabnda sigortal kymetlerin rizikonun gereklemesi, anndaki tazmin deeri esas tutulur. Sigorta tazmin deeri aadaki ekilde hesaplanr.

Ticari emtiada, rizikonun gereklemesinden bir nceki i gn piyasa alm fiyat esas tutulur.

Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde, rizikonun gereklemesinden bir i gn nceki piyasa fiyatna gre hammadde ve malzemenin satn alnmas iin denecek bedellere o gne kadar yaplan imal masraflar ve genel giderlerden gereken payn eklenmesi suretiyle hesaplanr. Ancak bu suretle saptanan tazmin deeri, hibir zaman bu maddelerin mamllerinin rizikonun gereklemesinden bir ign nceki piyasa alm fiyatn geemez.

Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister iinde veya eklentisinde, ister dier herhangi bir yerinde bulunsun bu madde hkmleri bakmndan ticari emtiadan saylr.

Her trl makine ve tesisat, alet-edevat ve demirbalarda, yenilerinin satn alnmas iin denecek bedel esas tutulur. Ancak, bu bedelden eskime ve anma ve baka sebeplerden ileri gelen kymet eksilmeleri dlecei gibi yenilerinin randman ve nitelik farklar varsa bu farklar da dikkate alnr.

Her trl ev eyas ve kiisel eyada, yenilerinin satn alnmas iin denecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve anma ve baka sebeplerden ileri gelen kymet eksilmeleri indirilir.

Sigorta szlemesinin yaplmas srasnda veya sigorta sresi iinde; sigorta konusu kymetin tazmin deeri sigorta ettiren ve sigortacnn mutabakatyla setikleri bilirkiiler tarafndan saptanr ve taraflarca kabul olunursa bu deere taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatl deer esasyla yaplacak szlemeler iin saptanacak deer listesi en ok bir yllk sigorta sresi iin geerlidir.

Bilirkii masraf, szlemeyi mutabakatl deer esasyla isteyen tarafa aittir. Ticari emtia zerine mutabakatl deer esasyla szleme yaplamaz.

Kymetli evrakn deeri, hrszlk gnnden bir evvelki gnn borsa, yoksa piyasa veya rayi fiyatna gre tesbit edilir.

Kymetli evrakn iptal veya baka bir suretle yerlerine ikamesi mmkn olduu takdirde, tazmin edilecek bedel ikame masraflardr. Paralarda, parann nominal deeridir.

Sigortacnn sorumluluu; sigortal eylerin hepsi iin tek bir bedel ngrlm ise bu bedelle, sigortal eyler nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle snrldr.

B.5. Tazminatn denmesi

Sigortal kymetler birden ok kez sigorta edilmise, tazminat miktarnn yasa ve bu polie hkmlerine gre saptanmasndan sonra sigortac payna den ksm der.

Sigortac belirlenen tazminat, rizikonun gerekletiini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulamasndan itibaren en ge 30 gn ierisinde sigortalya demek zorundadr.

Sigortac, paray ve kymetli evrak aynen ikame suretiyle de tazmin edebilir.

Ancak, hisse senedi ve tahvillerle dier kymetli evrakta ikame masraflar sz konusu ise sigortal ikame ilerini takip ederek bu ilemin en ksa zamanda yaplmasn salar. Aksi takdirde doacak zarardan sigortal sorumlu olacaktr.

Sigortal veya sigorta ettiren hakknda soruturma alm ise bu soruturmann tamamlanmasna kadar sigortac tazminat demesini bekletebilir. alnm olan eyler ksmen veya tamamen bulunmu ise, sigorta ettiren veya sigortal durumu derhal sigortacya bildirmekle ykmldr.

Bulunma, tazminatn denmesinden nce olmusa, sigorta ettiren bunlar geri almak zorundadr.

Bulunma tazminatn denmesinden sonra olmusa, sigortal bulunan eyin deerini deyerek ya geri alr ya da bulunan eylerin mlkiyetini sigortacya devreder.

Geri alnma durumunda, bulunan eylerde alnma dolaysyla bir kymet eksilmesi meydana gelmi ise, sigortac bu zarar demek zorundadr.

B.6. Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dmesi

Sigortal veya sigorta ettiren, rizikonun gereklemesi halindeki ykmllklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarnda bir art olursa, sigortacnn deyecei tazminattan bu ekilde artan ksm indirilir.

Sigortal veya sigorta ettiren, rizikonun gereklemesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktarn kasden artrc eylemlerde bulunursa, bu polieden doan talep haklar der.

B.7. Hasar ve Tazminatn Sonular

Sigortac, dedii tazminat tutarnca hukuken sigortal yerine geer. Sigortal veya sigorta ettiren, sigortacnn aabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mmkn belge ve bilgileri vermee zorunludur.

Sigorta edilmi rizikonun gereklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerekletii tarihten itibaren, denen tazminat tutar kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrlm olmas hallerinde de ayn yntem uygulanr.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde, sigorta ettirenin istedii tarihten itibaren gn esas ile prim alnmak suretiyle sigorta bedeli eski miktarna ykseltilebilir.

Ksmi hasarlarda, taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir. Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

C- eitli Hkmler

C.1. Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd

Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde de demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn sorumluluunun balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk onbe gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder. Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim, gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigortal veya Sigorta Ettirenin Szleme Yapld Srada Beyan Ykmll

Sigorta szlemesi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde yazl beyanna dayanlarak akdedilmitir.

Sigorta ettirenin beyan geree aykr veya eksik olmas dolaysyla, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde sigortac, durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeden cayabilir veya szlemeyi yrrlkte tutarak ayn sre iinde prim farkn talep edebilir.

Sigortal veya sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gn iinde bildirmedii takdirde szleme feshedilmi olur.

Cayma veya feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sigortal veya sigorta ettirenin kastl davrand anlald takdirde sigortac, riziko gereklemi olsa bile szlemeden cayabilir, tazminat demez ve prime hak kazanr.

Sigortal veya sigorta ettirenin kasd bulunmad durumlarda rizikonun, sigortac durumu renmeden nce veya sigortacnn cayabilecei ve feshedebilecei ya da caymann veya feshin hkm ifade etmesi iin geecek srede gereklemesi halinde, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana gre der.

Sresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk der.

C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Sresi inde hbar Ykmll ve Sonular

Sigorta ettiren, sigortacnn izni olmadan szlemenin yaplmasndan sonra sigortal kymetlerin bulunduu yerde ya da kullan tarznda, teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde belirtilene nazaran deiiklik yapt takdirde, bu durumu sigortacya sekiz gn iinde bildirmekle ykmldr.

Deiiklik, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise, sigortac sekiz gn iinde szlemeyi fesheder yahut prim farkn talep etmek suretiyle szlemeyi yrrlkte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gn iinde bildirmedii takdirde szleme feshedilmi olur.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

Sigortal kymetlerin bulunduu yerlerin veya kullanma eklinin, teklifname teklifname yoksa polie ve eklerinde belirtilene nazaran deitirildiini renen sigortac, sigorta szlemesinin yrrlkte kalmaya devam etmesine raz olduunu gsteren bir harekette bulunursa fesih hakk der.

Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim denmesini gerektirir hallerden ise sigortac, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iin gn esasna gre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

Sigortacnn szlemeyi bu deiiklere gre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde:

a) Sigortac durumu renmeden nce,

b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre iinde,

c) Fesih ihbarnn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde,

riziko gerekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana gre der.

C.4. Birden ok Sigorta

Sigortalanm eyler zerine sigorta ettiren baka sigortaclarla ayn rizikolara kar ve ayn sreye rastlayan baka sigorta szlemesi yapacak olursa, bunu tm sigortaclara derhal bildirmekle ykmldr.

Sigortac durumu rendii tarihten itibaren 8 gn iinde szlemeyi feshedebilir. Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.

C.5. Menfaat Sahibinin veya Zilyedlik Durumunun Deimesi

Szleme sresi iinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun deimesi halinde (lm hali hari) sigorta szlemesi mnfesih olur.

lm halinde ise, sigorta ettiren ve sigortann varln renen yeni hak sahibi durumu 15 gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi de sigortann mevcudiyetini rendii tarihten itibaren 8 gn iinde szlemeyi feshedebilir.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir.

Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.

Sigortal kymetlerin maliinin deimesi annda denmesi gerekli prim borlarndan, sigorta ettiren ile fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahibi mteselsilen sorumludur.

Sigortal kymetlerin eylerin sahibinin lmyle, varsa denecek prim borcundan kanuni varisleri sorumludur veya iade edilecek primi alma hakk sigortalnn kanuni varislerine aittir.

C.6. Sigortal Yerde Deiiklik

Sigortal kymetlerin ksmen veya tamamen yeri deitiinde C.3. maddesi hkmleri uygulanr.

C.7. hbarlar

Sigortalnn veya sigorta ettirenin bildirimleri sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye, noter eliyle veya taahhtl mektupla yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigortalnn veya sigorta ettirenin poliede gsterilen adresine veya bu adres deimise son bildirilen adresine ayn surette yaplr.

Taraflara imza karlnda elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yaplan bildirimler de taahhtl mektup hkmndedir.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12:00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat, 12:00'de hkm ifade eder.

C.8. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu szlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya veya sigorta ettirene ait olarak renecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.

C.9. Yetkili Mahkeme

Sigorta szlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine alacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta szlemesine araclk yapan acentenin ikametghnn bulunduu veya rizikonun gerekletii yerdeki, sigortac tarafndan alacak davalarda ise davalnn ikametghnn bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemeleridir.

C.10. Zamanam

Sigorta szlemesinden doan btn talepler iki ylda zamanamna urar.

C.11. zel artlar

Szlemeye bu genel artlara aykr olmamak kaydyla zel artlar konulabilir.

Son Dzenleme Tarihi:05Eyll 2006

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi