'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

NC AHISLARA KARI MAL MESULYET SGORTASI GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 6 Nisan 1959

Sigortann Mevzuu ve umul:
Madde 1-
bu polie sigortaly, sigortann mer'iyet mddeti esnasnda vukua gelecek bir hadise neticesinde,

a) nc ahslarn lmesi, yaralanmas veya shhatinin muhtel olmas,
b) nc ahslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebi ile, poliede gsterilen sfat, faaliyet ve hukuki mnasebetlerinden dolay, kendisine kar, nc ahslar tarafndan ileri srlecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine kar, Trkiye Cumhuriyetinin hukuki mes'uliyete mteallik mevzuat hkmleri dairesinde ve ibu poliede tesbit olunan meblalara kadar temin eder.

bu polie, sigortaly hakl taleplere kar olduu gibi yersiz ve ar taleplere kar da korur.

Madde 2- Sigortalnn bir hkmi ahs olmas halinde sigorta, sigortalya ait organlarn mkellef bulunduklar vazifeleri ifa dolays ile nc ahslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doan mali mes'uliyete de amildir.

Madde 3- A) Sigorta, aada saylan zarar ve ziyanlara taalluk eden talepleri temin etmez:
l) Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri.
2) Bir mukavelenin ifasna veyahut hususi bir anlamaya dayanp, sigortalnn kanuni mes'uliyet lsn aan mutalebeler.
3) Sigortalya bir hizmet veya vekalet mnasebeti ile bal kimseler ve sigortalnn aile efrad tarafndan vaki olan talepler.

Bu madde bakmndan aile efrad saylan kimseler unlardr:
Sigortalnn ei, usul ve fruu (Sigortalnn edindii evlatlar ile sigortaly evlat edinenler dahil); Sigortalnn kendisi ile birlikte oturmalar halinde kardeleri, damatlar, gelinleri ve kendisi tarafndan baklan sair akrabalar, sigortalnn einin usul ve fruu ile kardeleri.
Sigortal bir irket ise, bu irketin gayri mahdut mes'uliyetli erikleri ile bunlarn yukardaki fkra mucibince aile efrad tarafndan vuku bulan talepler de sigorta teminat dndadr.
4) Motorlu nakil vastalar ile rmorklarn, motorlu bisikletlerin ve her nev'i hava nakil vastalarnn kondktrleri, zilyetleri (detenteur) veya sahiplerine kar ileri srlen mutalebeler.
5) Otomobil, motosiklet, bisiklet, bobsleigh, deniz motoru, at, boks ve gre, yar ve msabakalarna, antremanlar dahil itirakten doan talepler.
6) Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma, itia, grev ve bunlarn tenkilinden ve el koyma hallerinden doan zarar ve ziyanlara taallk eden talepler.
7) Zelzele, seylap, su basmas, , heyelan, yanarda indifa, infilak, yangn, duman, sis, buhar, su; rme veya tedrici surette rutubet alma yznden vukua gelen zarar ve ziyanlardan mtevellit talepler.
8) a- nc ahslara ait olup, iare, icar veya tevdi sebepleriyle veyahut muhafaza, nakil, tamir edilmek veya ilenmek zere veya dier herhangi bir maksatla sigortalnn, aile efradnn veya mstahdemlerinin ellerinde veya nezaretleri altnda bulunan mallarn urayaca zarar ve ziyandan doan talepler.
b- Sigortal veya mstahdemleri veyahut sigortal hesabna hareket eden kimseler tarafndan imal veya teslim edilen veya ilenen eylerde veya bu eylerle fonksiyonel rabtas olan teknik cihaz veya tesislerde, iin veya teslimatn kusurlu ve aypl olmas dolays ile husule gelen zarar ve ziyandan doan talepler.
c- Ayn kimselerin altklar bina ve araziye ika ettikleri zarar ve ziyandan doan talepler.
9)3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

B)
Hilafna anlama yoksa aadaki hususlar da sigortann teminat dndadr:
1) Sigortal, gayrimenkul sahibi yahut bir mteebbis veya i sahibi sfat ile temin edilmise, poliede yazl gayrimenkullerde bulunan yahut teebbsn icrasnda kullanlan asansr veya monte-charge'larn nc ahslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doan mali mes'uliyet.
2) Yolcular tarafndan getirilen eya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vastalar hakknda Borlar Kanunun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereince otelcilere tevecch edecek mali mes'uliyet. Bu hkm garajclara emanet edilen nakil vastalarna da amildir.

Sigortalnn Beyan Mkellefiyeti:
Madde 4-
(A) Akit srasnda: Sigortac ibu sigortay rizikonun hakiki durumunu bildirmek zere sigorta ettirenin hususi artlar iine dercettirdii beyanna dayanarak kabul etmitir.

Binaenaleyh, rizikonun hususi artlar iindeki tarifi, sigorta ettiren tarafndan dercettirilmesi lazm gelen (ve alnmsa teklifnamede mevcut) hususlar hakikate aykr veya eksik cevaplandrm yahut cevapsz brakm olduu takdirde:

a) Sigorta ettirenin kasd veya ar kusuru halinde sigortac mes'uliyetten kurtulur.

b) Sigorta ettirenin kasd yeya ar kusuru olmayan hallerde, sigortac rizikonun arl ile mtenasip prim farkn almak suretile sigorta poliesini yrrlkte tutmak veya feshetmek klarndan birini seer. Fesih kkn setii takdirde keyfiyeti, ttla tarihinden itibaren bir ay iinde sigortalya ihbar eder; Sigorta, fesih ihbarnn sigortalya tebli edildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de sona erer ve ilemeyen sigorta mddetine ait prim iade olunur.

(B) Akitten sonra: Sigortal, (A) fkrasnda zikredilen hususlarda akitten sonra vukua gelecek her trl deiiklii kendisi tarafndan yaplmsa 8 gn iinde; deiiklikler kendi iradesi dnda vuku bulmusa, keyfiyete muttali olur olmaz sigortacya ihbarla mkelleftir.

Deiiklikler rizikoyu arlatrc mahiyette ise, sigortac dilerse:

a) Rizikonun arlamasn karlayacak munzam bir prim almak suretiyle sigortann devamn kabul eder, veya,

b) Keyfiyetten haberdar olduu tarihten itibaren 8 gn iinde mukaveleyi fesheder. Bu takdirde sigorta fesih ihbarnn tebliinden itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de sona erer.

Deiiklikler rizikoyu haffletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise, bu yeni vaziyetin husulnden itibaren prim fark sigortalya geri verilir.

Mddetinde kullanlmayan fesih haklar sakt olur. Munzam prim denmesinde uyuulamaz ise, fesih hakkn sigortal da kullanabilir. Bu takdirde mukavele fesih ihbar ile hkmden sakt olur ve sigorta mddetinin ilemeyecek olan ksmna ait prim iade olunur.

Hakikate aykr beyan veya rizikoyu arlatrc mahiyetteki deiikliklerin bildirilmemesi hali hasarn vukuundan sonra renilirse, kastn veya ar kusurun mevcudiyeti halinde tazminat denmez; dier hallerde tahakkuk ettirilen primle tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirme yaplr.

Madde 5- Sigortal, poliede musarrah bir eyin veya teebbsn mnhasran maliki sfat ile temin edilmi olur da, bu ey veya teebbs malikini deitirir ise, sigorta mukavelesinden doan hak ve borlar yeni malike intikal eder; meer ki, yeni malikin sigortaya ttlandan itibaren 15 gn iinde sigortann kendisine intikalini kabul etmediini sigortacya yaz ile bildirmi ola.

Sigortac el deitirme ttlandan itibaren 15 gn iinde mukaveleyi feshetmek hakkn haizdir. Sigortacnn mes'uliyeti, fesih ihbarnn postaya verildii tarihten itibaren 1 ay sonra leyin saat 12.00'de sona erer ve ilemeyen gnlere ait prim yeni malike iade olunur.

Sigortal sigortay muhtelif sfatlar ile akdetmi ve ilerde sigortann mevzuu bu sfatlardan biri veya bir ka iin zail olmu bulunur ise, prim devam eden rizikolara gre ayarlanr.

Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd
Madde 6-
Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde dahi demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk 15 gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Hasar Halinde Taraflarn Durumu:
Madde 7-
bu mukavelenameye gre, sigortalnn mali mes'uliyetini mucip olabilecek bir vakann hudusunda, sigortal ttla tarihinden itibaren be gn iinde sigortacy yaz ile haberdar etmekle mkelleftir.

Bu ihbarn kazann nerede, hangi tarih ve saatte, ne gibi sebeplerle ve hangi hal ve artlar altnda vukua geldiine ve kazada len ve yaralananlara, zarar gren mallar ile bunlarn sahiplerine ve zamann vs'atine dair tafsilatl ve doru malumat ihtiva etmesi iktiza eder.

Madde 8- Zarardan dolay sigortalnn dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karsnda kalmas veya aleyhine cezai takibata geilmesi halinde, zarar ve ziyan talebine mteallik davetiye, ihbarname, ihtarname, adli tebligat, dava arzuhali, mektup ve dier bilcmle vesikalarn istenmesi beklenmeksizin ve derhal sigortacya tevdii mecburidir .Sigortacnn, gecikmenin avakibini belirtmek suretile sigortaldan yaz ile isteyecei malumat ve vesaikin sigortacya en ge 8 gn iinde gnderilmesi muktezidir.

Sigortal, zarar ve ziyan talebinin tetkiki ve haklarnn mdafaas hususunda sigortacya elinden gelen yardmda bulunmaya mecburdur. Sigortac tarafndan sarahaten msaade edilmedike, sigortal, zarar ve ziyan talebini tamamen veya ksmen kabul edemeyecei gibi, buna ait herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.

Madde 9- Sigortac, zarar ve ziyan talebinde bulunan nc ahsla dorudan doruya temasa geerek anlama hakkn haizdir.

Dava almas halinde, sigortac, sigortal namna davay takip eder. Sigortal, sigortacnn gsterecei avukata bu hususta lazm gelen her trl selahiyeti vermek mecburiyetindedir. Davaya ait masraflar sigortac tarafndan denir. u kadar ki, bu masraflarla zarar grene verilmesi lazm gelen tazminat yekunu sigorta poliesinde tesbit edilmi bulunan azami mebla tecavz edemez.

Sigortal veya ef'alinden mes'ul olduu kimseler aleyhine ceza takibatna geilmesi halinde, sigortac mdafaay sarahaten deruhte etmi ise, avukat cretini (bilumum sair masraflar ile muhtemel para cezalan hari) der.

Madde 10- Sigortal, hasar vukuunda kendisine terettp eden vecibelere riayet etmezse, sigortac, tazmin mkellefiyetinden kurtulur; meer ki, sigortal bu vecibelere riayetsizliin kendi kusuru yznden ileri gelmemi bulunduunu ispat eder.

Madde 11- Ksmi hasarlarda taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir.

Polieyi sigortac feshettii takdirde, bu husustaki ihbarn sigortalya vusul gnnden itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de sigorta sona erer ve ilememi gnlerin primleri sigortalya iade edilir.

Polieyi sigortal feshettii takdirde, fesih ihbarile polie mnfesih olmakla beraber, sigortacnn cari sigorta devresinin ilemeyecek gnlerine ait primlerdeki hakk mahfuz kalr.

Birden ok sigorta devresinin primleri peinen denmi olduu hallerde, sigortac ilemeyecek devrelere isabet eden primleri iade eder.

ETL HKMLER

Madde 12- Sigortacya Yaplacak hbarlar
Sigortal tarafndan ibu polie gereince sigortacya yaplacak bilcmle ihbarlarn muteber olabilmesi iin, bunlann sigorta irketinin merkezine veya polieyi imza etmi bulunan acenteye yaplmas lazmdr.

Madde 13- Kanuni kametgah
Sigortann aktinde, sigorta ettiren tarafndan beyan edilen kanuni ikametgah mukaveleye dercedilir. Sigortal, ikametgahn deitirdii takdirde, bunu derhal taahhtl mektupla sigortacya bildirmeye mecburdur. Aksi halde, sigortac tarafndan yaplacak tebligatn sigortalya ulamam olmasndan doacak btn neticelerden sigortal mes'uldr.

Madde 14- Selahiyetli Mahkeme
Selahiyetli mahkeme, sigortalnn kanuni ikametgahnn veya sigortacnn merkezinin veya polieyi tanzim eden acentenin bulunduu yer mahkemesidir.

Madde 15- Mrru Zaman
Sigorta mukavelesinden doan btn mtalebeler iki ylda mruru zamana urar.

Son Dzenleme Tarihi:11 Mays 2002

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi