'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

VEREN SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 27 Nisan 1983

Sigortann Teminatnn Kapsam


Madde 1- Bu polie, iyerinde meydana gelebilecek i kazalar sonucunda iverene terettp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle iverene bir hizmet akdi ile bal ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi iiler veya bunlarn hak sahipleri tarafndan iverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun salad yardmlarn stndeki ve dndaki tazminat talepleri ile yine ayn Kurum tarafndan iverene kar i kazalarndan dolay ikame edilecek rcu davalar sonunda denecek tazminat miktarlarn, poliede yazl meblalara kadar temin eder.
Sigortac ayrca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava almas halinde hkmolunan mahkeme masraflar ile avukatlk cretlerini demekle ykmldr. u kadar ki, hkmolunan tazminat sigorta bedelini geerse sigortac, avukatlk creti dahil dava masraflarna, ancak sigorta bedeli nisbetinde itirak eder.

Aksine Szleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller


Madde 2- Aksine szleme yoksa aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
A- 1) ilerin, iverence salanan bir tatla iin yapld yere toplu olarak getirilip gtrlmeleri srasnda,
2) ilerin, iveren tarafndan grev ile baka bir yere gnderilmesi yznden asl iini yapmakszn geen zamanlarda,
meydana gelen i kazalar,
B- Trkiye Cumhuriyeti snrlar dnda meydana gelen i kazalar.
C- Meslek hastalklar sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
D-Manevi tazminat talepler

Teminat Dnda Kalan Haller


Madde 3- Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
a) Kasden ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doacak zarar ve ziyan talepleri,
b) Bir mukavelenin ifasna veyahut hususi bir anlamaya dayanp, sigortalnn kanuni sorumluluk lsn aan talepler,
c) Harp, her trl harp olaylar, istila, yabanc dman hareketleri, arpma (harp ilan edilmi olsun, olmasn) i harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen btn ziya ve hasarlar,
d) verenin itigal konusu dnda kalmak art ile, herhangi bir nkleer yakttan veya nkleer yaktn yanmas sonucu nkleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyoaktivite bulamalarnn ve iverenin itigal konusu iinde olsun veya olmasn bunlarn getirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar bu bentte geen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nkleer ayrm ''fission'' olayn kapsayacaktr.
e) 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar.

Sigortann Balangc ve Sonu


Madde 4- Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka Trkiye saati ile leyin saat 12.00'de balar ve leyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Ykmll


Madde 5- Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek zere teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:
a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeden cayabilir ve riziko gereklemi ise sigorta ettirene tazminat demez. Cayma halinde Sigortac prime hak kazanr.
b) Sigorta ettirenin kasd bulunmaz ise, sigortac durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle
akdi yrrlkte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gn iinde bildirdii taktirde akit feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5. i gn saat 12.00'de hkm ifade eder.
Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
c) Cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk, sresinde kullanlmad taktirde der.
d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad takdirde riziko:
1- Sigortac durumu renmeden nce veya,
2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre iinde veyahut,
3- Bu ihbarn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde gerekleirse, sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Sresi inde hbar Ykmll ve Sonular


Madde 6- Akdin yaplmasndan sonra rizikonun teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde beyan olunan konusu ve mahiyeti sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde sigorta ettiren, bu deiiklii:
a) Kendisi tarafndan veya ak veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,
b) Ak veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu renir renmez,
ve her iki halde de en ge 8 gn iinde sigortacya ihbarla ykmldr. Sigortac, deiiklii rendii tarihten itibaren, bu deiiklik szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gn iinde:
1- Szlemeyi fesheder veya,
2- Prim farkn talep etmek suretiyle szlemeyi yrrlkte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini 8 gn iinde bildirdii takdirde, akit feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5. i gn saat 12.00'de hkm ifade eder.
Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der.
Rizikonun teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde beyan olunan konusu ve mahiyetinin deitiini renen sigortac, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta szlemesinin aynen devamna raz olduunu gsteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkn talep etme hakk der.
Rizikoyu arlatrc deiiklikleri sigorta ettiren ihbar sresi iersinde kasden bildirmemise, ihbar sresinden sonra gerekleen zararlara ait tazminat hakk der; ihbar ykmllne riayetsizlik kastl deilse alnan primle alnmas gereken prim arasndaki orantya gre tazminattan indirim yaplr. Deiikliin rizikoyu haffletici mahiyette olduu ve daha az prim tatbikini gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iin gn esasna gre bulunacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd


Madde 7-
Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde dahi demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk 15 gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Ykmllkleri


Madde 8- Sigorta ettiren, polie teminatna girebilecek herhangi bir i kazas vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr.
a) bu szlemeye gre, sigorta ettirenin sorumluluunun mucip olabilecek her hadiseyi, buna muttali olduu andan itibaren be gn iinde sigortacya yazyla ihbar etmek,
b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilecek talimata elinden geldii kadar uymak,
c) Sigortacnn talebi zerine, i kazasnn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini ve neticelerini tespite yararl ve sigortal iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri (asl ve kendisi tarafndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcmle, hadisenin hangi gn ve saatte ve nerede vaki olduunu ve rcu hakknn kullanlmasna yararl sigortal iin salanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
d) kazasnn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tespit ve sorumluluun tayini iin yaplacak tahkikatta ve delillerin toplanmasnda sigortacya elinden gelen yardmda bulunmak,
e) kazasndan dolay, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karsnda kalr veya aleyhine cezai takibata geilirse, keyfiyetten sigortacy derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai takibata mteallik olarak alm olduu ihbarname, davetiye gibi bilcmle teblinameleri derhal sigortacya tevdi etmek.
f) Dava almas halinde davann takip ve idaresi iin sigortacnn gsterecei avukata lazm gelen vekaletnameyi vermek,
g) Tazminat ykmll ve miktar ile rcu haklarnn tespiti iin sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin i kazas sonucundaki zararlarla ilgili belgeler zerinde yapacaklan aratrma ve incelemelere msaade etmek,
h) Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta szlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.
i) Sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mmkn belge ve bilgileri vermek.

Tazminat Miktarnn Tespiti


Madde 9- Sigortac, tazminat talebinde bulunan kii veya kiilerle dorudan doruya temasa geerek anlama hakkn haizdir.
Sigortacnn sarih muvafakati olmadka, sigorta ettiren tazminat talebini ksmen veya tamamen kabule mezun olmad gibi, zarar grenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.
Dava almas halinde, davann takip ve idaresi sigortacya aittir.
Dava masraflar, yukarda 1. madde ile ifade edildii gibi sigortacya aittir. Ancak cezai takibatdan doan dier bilumum masraflarla muhtemel para cezalar sigorta teminat dnda kalr.

Zarar ve Tazminatm Sonular
Madde 10- Sigortac dedii tazminat miktarnca hukuken sigorta ettiren yerine geer.
Ksmi hasarlarda taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir.
Sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5 i gn saat 12.00'de hkm ifade eder ve feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde ve fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder ve ilememi sigorta sresine ait prim geri verilmez.

ETL HKMLER


Vergi, Resim ve Harlar


Madde 11- Sigorta mukavelesine, bedeline veya primine ilikin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim ve harlar sigorta ettirenden alnr.

Tebli ve hbarlar


Madde 12- Sigorta ettirenin ihbar ve teblileri sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhtl mektupla yaplr.
Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin poliede gsterilen adresine, bu adresin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan ihbar ve tebliler de taahhtl mektup hkmndedir.

Ticaret ve Mesleki Srlann Sakl Tutulmas


Madde 13- Sigortac, sigorta ettirene ait renecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme


Madde 14- Sigortac ile sigorta ettiren arasndaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortalnn ikametgahnn veya sigortacnn merkezinin veya polieyi imza eden acentenin bulunduu yer mahkemesidir.

Zamanam


Madde 15- Sigorta szlemesinden doan btn talepler on ylda zaman amna urar.

zel artlar


Madde 16- Bu Genel artlara ve varsa bunlara ilikin klozlara aykr dmeyen zel artlar konulabilir.

Son Dzenleme Tarihi: 12 Nisan 2005

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi