'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

ELEKTRONK CHAZ SGORTALARI GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 15 Ocak 1989

Teminat Kapsam
Madde 1-
Sigortac bu polie ile bu polienin ayrlmaz czn tekil eden ekli cetvelde cinsi, says, yapm yllar, nitelii ve sigorta kymetleri yazl, mnferit nite veya muhtelif birimler halinde belirtilmi olan elektronik makine, tehizat veya bilgi ilem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal alr halde iken veya ayn iyerinde temizleme, bakm, revizyon ve yer deitirme esnasnda veya dururken, nceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her trl sebepten ve ezcmle;

a) letme personelinin veya nc kiilerin ihmali, kusuru, hatas, dikkatsizlii veya sabotajndan,
b) Sigortal kymetlerin bulunduu mahallerde yaplan hrszlk veya hrszla teebbsten,
c) Hatal dizayn ve malzemeden,
d) Ksa devre, yksek voltaj ve endksiyon akmnn etkilerinden,
e) Yangn, yldrm, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yaplan sndrme, ykma ve kurtarma ameliyelerinden,
f) Kavrulma, kararma, duman ve isden,
g) Deprem hari frtna, sel, seylap, yer kaymas, toprak kmesi gibi tabii afetlerden,
h) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doan korozyon hasarlarndan,
) stisna edilmeyen dier hallerden,
husula gelen maddi ziya ve hasarlarn gerektirdii tamirat masraflar ve ikame bedellerini temin eder.

Aksine Szleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller
Madde 2-
Aksine szleme yoksa aadaki haller sigorta teminat dndadr:
a) Teminatn kapsamna giren sebeplerden tr meydana gelen ziya ve hasarlarn gerektirdii nakliyenin en erken yaplmasn salayacak mutad vastalar dnda kalan seri vastalarla yaplan nakliye masraflar, fazla mesai ve tatil gnleri cret ve zamlar,
b) Seyyar ve tanabilir elektronik cihazlarn poliede yazl sigortal mahal dnda kullanm ve sevkiyatlar srasndaki ziya ve hasarlar,
c) Sigortal kymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarlar,
d) Grev, lokavt, kargaalk ve halk hareketlerinin ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar,
e) Elektronik bilgi ilem sistemlerinde (depo) kayt edilen bilgiler dahil olmak zere manyetik disk, bant, kart ve dz metin formlar ve benzeri harici bilgi ortamnn fiziki hasarlar sonucu ziya ve hasarlar,
f) Teminatn kapsamna giren sebeplerden tr hasarlanan sigortal kymet yerine alternatif baka bir kymetin kullanlmasndan doacak art i ve alma masraflar,
g) Valf ve tplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar,
h) 3 nc maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hari olmak zere, 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Teminat Dnda Kalan Haller
Madde 3-
Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
a) Harp, her trl harp olaylar, istila, yabanc dman hareketleri, arpma (harp ilan edilmi olsun olmasn), i harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen btn ziya ve hasarlar.
b) Herhangi bir nkleer yakttan veya nkleer yaktn yanmas sonucu nkleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyoaktivite bulamalarnn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar (bu bentte geen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nkleer ayrm ''fission'' olayn da kapsayacaktr).
c) Kamu otoritesi tarafndan sigortal kymet zerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen btn ziya ve hasarlar,
d) Hangi sebepden husule gelirse gelsin her tr kar kayb veya mali mesuliyetler,
e) Sigortal kymetlerin normal ilemesinden ve mutad kullanlmasndan doan anma ve ypranmalardan veya rme, paslanma, korozyon, erezyon ve oksidasyondan, atmosferik vesair artlarn sebebiyet verdii tedrici bozulmalardan,
f) Sigortal kymetlerin imalat ya da satclarnn yasa veya szleme gerei sorumlu olduu ziya ve hasarlar,
g) Sigortann balangcnda sigortalnn veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortal kymetler ve bulunduu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozukluklarn sebep olduu ziya ve hasarlar,
h) Sigortal iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortal kymetin kullanlmas neticesinden,
) Sigortacnn sorumluluunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortal nitelerin fonksiyonlarn yerine getirmek iin yaplan ayar, tamir ve bakm masraflar,
j) Valf ve tpler hari sigorta, conta, kay vesair gibi deitirilebilir paralar ve yalar veya kimyasal maddeler gibi belirli srelerde deitirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullanlma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu para ve malzemeler sebebiyle sigortal dier kymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
k) Sigortal kymetlerin boyal, cilal, ya da mineli d yzeylerinde meydana gelebilecek syrk, izik gibi estetik kusurlar (bu kusurlar sebebiyle sigortal dier kymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
l) Sigortalnn veya onun yerine kaim olan sorumlu kiinin kasdndan ve ar kusurundan mtevellit maddi ziya ve hasarlar.
m) 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak btn zararlar.


Sigorta Bedeli ve Ayarlanmas
Madde 4-
Bu polie ile bu polienin ayrlmaz czn tekil eden ekli cetvelde vasflar belirtilen sigortal kymetlerin sigorta bedelleri, bu kymetlerin (var ise nakliye, montaj, gmrk, resim, vergi, har ve masraflar dahil) yeni ikame bedellerine eit olacaktr. Hasar annda herhangi bir nite veya birimin bu ekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasarn bu farka tekabl eden nisbetteki ksmn sigortal deruhte edecektir.
Sigortal kymetlerin sigorta bedellerinin yeniye gre (ikame) kymetlerinden fazla veya eksik olduu hasardan nce tesbit edilecek olursa, ttla tarihinden itibaren 15 gn ierisinde gn esas zerinden bir ayarlama yaplr ve fazla veya eksik denmi prim farklar iade veya tahsil edilir.

Sigortann Balangc ve Sonu
Madde 5-
Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka, Trkiye saati ile leyin saat 12.00'de balar ve leyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Ykmll
Madde 6-
Sigortac, bu sigortay sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek zere teklifname, polie ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarda yaprnasn gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeden cayabilir veya prim farkn almak suretiyle akdi yrrlkte tutar. Cayma halinde sigortac prime hak kazanr. Riziko gereklemi ise tazminat demez.
b) Sigorta ettirenin kasd yoksa, sigortac durumu rendii tarihten itibaren 1 ay iinde szlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle akdi yrrlkte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gn iinde bildirdii takdirde akit feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5. i gn saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.
Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, sigorta ettiren tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
c) Cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk, sresinde kulIanlmad takdirde der.
d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad hallerde riziko:
a- Sigortac durumu renmeden nce veya,
b- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre veyahut,
c- Bu ihbarn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde gerekleirse, sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Sresi inde hbar Ykmll ve Sonular
Madde 7-
Akdin yaplmasndan sonra sigortal kymetin teklifname, polie ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde, sigorta ettiren, bu deiiklii:

a) Kendisi tarafndan veya ak veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,
b) Ak veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu renir renmez,
ve her iki halde de en ge 8 gn iinde sigortacya ihbarla ykmldr.
Sigortac deiiklii rendii tarihten itibaren, bu deiiklik szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gn iinde:
1. Szlemeyi fesheder veya,
2. Prim farkn talep etmek suretiyle akdi yrrlkte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini 8 gn iinde bildirdii takdirde akit, feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5. i gn saat 12.00'de sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.
Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, sigorta ettiren tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der.
Sigortal kymetin teklifname, polie ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin deitiini renen sigortacnn, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta szlemesinin aynen devamna raz olduunu gsteren bir harekette bulunmas halinde fesih hakk der.
Sigortal kymetin yer ve halinde rizikoyu arlatrc deiiklikleri, sigorta ettiren ihbar sresi ierisinde kasden bildirmemise, ihbar sresinden sonra gerekleen hasarlara ait tazminat hakk der; ihbar ykmllne riayetsizlik kastl deilse alnan primle alnmas gereken prim arasndaki orantya gre tazminattan indirim yaplr.
Deiikliin rizikoyu haffletici mahiyette olduu ve daha az prim tatbikini gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iinde gn esasna gre bulunacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.
Bu madde hkmleri sigortalya da aynen uygulanr.

Mlkiyet Deiiklii
Madde 8-
Sigortal kymetin mlkiyetinde bir deiiklik olduu takdirde, sigortann hkm devam eder ve sigortalnn polieden doan hak ve borlar, yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortann mevcudiyetini renen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr. Bu ykmllk yerine getirilmez ise sigortac sorurnluluktan kurtulur.
Sigortac deiiklii; yeni hak sahibi de sigortann mevcudiyetini rendii tarihten itibaren 8 gn iinde sigortay feshedebilir.
Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.
Polienin sigortac tarafndan feshi halinde, sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5. i gn saat 12.00'de, yeni hak sahibi tarafndan feshi halinde, fesih ihbarnn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.
Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, yeni hak sahibi tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir.
Sigortal kymetin malikinin deimesi annda mevcut prim borlarndan sigorta ettiren, fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur. Sigorta ettiren lm halinde, bu sigortadan doan btn hak ve borlar olduu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.

Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd
Madde 9-
Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde dahi demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk 15 gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Sigortalnn Polienin Yrrl Esnasndaki Ykmllkleri
Madde 10-
Sigortal, sigorta konusu kymetlerin emniyeti ve korumas iin, sigortal deilmi gibi, gerekli ihtimam gstermekle ykmldr.
Sigortal, sigorta konusu kymetleri normal bakml ve iler halde bulundurmak iin gerekli makul tedbirleri almaya, imalat firmann kullanma talimatnda belirtilen kullanma, kontrol ve bakm esaslarna uymaya, kabul olunan teknik llerden ar yklemeleri nlemeye, idari mercilerin mer'i nizam ve talimatlarna ve bilhassa bunlardan sigortal kymetlerin altrlmasna ve kontroluna tealluk edenlere tamamiyle riayet etmeye mecburdur.
Sigortac yetkili memurlar vastasyla gerektiinde sigorta konusu kymetleri tefti ve kontrola yetkili olup, sigortal da bu kontrollara msaade ve yardm etmek ve sigortacnn nerecei makul tedbirleri almakla ykmldr.

Hasar Vukuunda Sigortalnn Ykmllkleri
Madde 11-
Sigortal, hasar vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr:
a) Hasarn vukuunu rendii tarihten itibaren en ge 5 gn iinde sigortacya ihbar etmek,
b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak,
c) Hasarn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tayine ve ziya ve hasar miktaryla delilleri tespite yararl ve sigortal iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri (asl veya kendisi tarafndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacnn talebi zerine gecikmeksizin vermek ve rcu hakkn kullanlmasna yararl sigortal iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
u kadar ki, sigortal yukardaki hkmler dairesinde sigortacy haberdar ettikten sonra iletrnenin faaliyetinin aksamamas amacyla kk aptaki tamirleri (ayrca tamir ihbarnda bulunmak kaydiyle sigortacnn yetkili elemanlarnn gelmesini beklemeden) yaptrabilir.
Sigortac, hasar ihbarn aldktan sonra 7 gn ierisinde eksperini hasar yerine gndermedii takdirde, sigortal herhangi bir kayda bal olmakszn hasarl ksmn tamirine balayabilir.
d) Ziya ve hasarn tahmini miktarn belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir sre iinde sigortacya vermek,
e) Zaruri haller dnda hasar konusu yer veya mallarda bir deiiklik yapmamak,
f) Tazminat ykmll ve miktar ile rcu haklarnn tesbiti iin sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin sigortal yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler zerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere msaade etmek,
g) Sigortal kymetlerin alnmas halinde durumu renir renmez derhal zabtaya bildirmek ve alaca zapt sigortacya ibraz etmek,
h) Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta szlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dmesi
Madde 12-
a)
Sigortal, hasar vukuundaki ykmllklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarnda bir art olursa sigortacnn deyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.
b) Sigortal, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarn kasten artrc fiillerde bulunursa, bu polieden doan haklar der.

Hasarn Tesbiti
Madde 13-
Bu polie ile sigortal kymetlerde meydana gelen ziya ve hasarn miktar taraflarca uyuularak tesbit edilir. Taraflar uyuamadklar takdirde, ziya ve hasarn miktar bu sahada mtehasss mhendisler veya teknisyenler arasndan seilecek ve hakem-bilirkii diye adlandrlan bilirkiiler tarafndan, aadaki hkmlere tabi olmak zere tesbit edilir:
a) ki taraf tek hakem-bilirkii seiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir.
Taraf hakem-bilirkiileri tayinlerinden itibaren 7 gn ierisinde ve incelemeye gemeden evvel, bir nc tarafsz hakem-bilirkii seerler ve bunu bir tutanakla tesbit ederler. nc hakem-bilirkii, ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda anlaamadklar hadler dahilinde kalmak ve daha mnhas olmak kaydiyle karar vermeye yetkilidir.
nc hakem-bilirkii kararn mstakil bir rapor halinde verebilecei gibi, dier hakem-bilirkiilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem- bilirkii raporlar taraflara ayn zamanda tebli edilir. Hakem-bilirkii raporlarnn beher nite iin tesbit edilecek ziya ve hasar miktarlarndan baka -hasann belli veya muhtemel sebebini- hasarl kymetlerin hasardan bir gn nceki gerek deeri ile yenileme deerini, tamir veya baka hususlar iin faydalanlabilecek enkazn durumunu ve deerini de ihtiva etmesi gereklidir.
b) Taraflardan herhangi biri dier tarafca yaplan tebliden itibaren 15 gn ierisinde hakem-bilirkiisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiileri nc hakem-bilirkiisinin seimi hususunda 7 gn ierisinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya nc hakem-bilirkii, taraflardan birinin talebi zerine hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme bakan tarafndan tarafsz ve mtehasss ahslar arasndan seilir.
c) Her iki taraf, nc hakem-bilirkiisinin -bu ahs ister taraf hakem-bilirkiilerince, ister yetkili mahkeme bakan tarafndan seilecek olsun- sigortacnn veya sigortalnn ikamet ettii veya hasarn meydana geldii mahal dndan seilmesini isteme hakkn haizdirler ve bu istein yerine getirilmesi gereklidir.
d) Hakem-bilirkiiler, lr, vazifeden ekilir veya reddedilir ise, ayrlan hakem-bilirkii yerine yenisi ayn usule gre seilir ve tesbit muamelesine kald yerden devam edilir. Sigortalnn lm, tayin edilmi bulunan hakem-bilirkiinin vazifesini sona erdirmez. htisas yokluu sebebiyle hakem-bilirkiilere yaplacak itiraz, bu ahslarn renildii tarihten itibaren 7 gn ierisinde yaplmad takdirde, itiraz hakk der.
e) Hakem-bilirkiiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve dier mevzuatn hkmleri ile de bal deildirler.
f) Ziya ve hasar miktarnn tesbiti zmnnda mevcut sigortal maln ve deerinin tesbitine yaryacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.
g) Hakem-bilirkii veya hakem-bilirkiiler, yahut nc hakem-bilirkiisinin ziya ve hasar miktar hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Eer ziya ve hasar miktar taraflarca tesbit edilmemise bir hakem-bilirkii kararna dayanmadan sigortacdan tazminat talep ve dava edilemez. Hakem-bilirkii kararlarna ancak, karar, ilk bakta anlalr, yani aikar olarak hakiki durumdan nemli bir ekilde farkl ise itiraz edebilir ve bunlarn iptali raporun teblii tarihinden itibaren bir hafta iinde hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
h) Taraflar tazminat miktar hususunda anlaamadka, alacak ancak hakem-bilirkii karar ile muaccel olur ve zaman am kesin raporun taraflara teblii tarihinden evvel ilemeye balamaz. Meer ki hakem-bilirkiilerin tayini ise T.T.K.'nun 1292 maddesindeki ihbar mddeti arasnda 2 yllk mddet gemi olsun.
i) Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin cret ve masraflarn derler. nc hakem-bilirkiisinin cret ve masraflar taraflarca yar yarya denir.
j) Ziya ve hasar miktannn tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta deeri, akn ve menfaat deeri altnda sigorta, sorumluluun balangc, hak drc ve hak azaltc sebepler hususunda bu poliede ve mevzuatta mevcut hkm ve artlara ve bunlarn ileri srlmesine tesir etmez.

Tazminatn Hesab
Madde 14-
denecek tazminatn miktar aada yazl esaslar dahilinde tesbit edilir:

Tamiri kabil hasar ve ziya (ksmi hasar) halinde:
a) Tazminat tutar ikame olunan yedek paralarn yeni bedelleri, iilik masraflar var ise normal nakliye masraflar, skme ve montaj masraflar, gmrk, resim, vergi, har ve masraflar dahil olmak zere hasara urayan nite veya birimin hasardan hemen nceki hal ve artlarna getirilmesi iin gerekli bedel ile szlemeye aksine hkm konulmu ise 2. maddenin (a), (b) ve (g) fkrasnda yazl cret ve masraflarn ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir.
Tamirat dolaysyla eski para yerine yeni para konulmas sebebiyle tazminattan indirme yaplmaz. Tekrar faydalanlmas mmkn olan paralarn (sovtaj) bedeli tazminattan indirilir.
b) Sigortal kymetlerden birinin veya tamamnn tam hasar veya ziya halinde;
Tazminat tutar, sigortal kymetlerin hasar anndaki yeni kymetinden eskime ve anma paynn ve kurtarlan deerlerin tenzili ve buna skme masraflarnn, var ise nakliye gmrk, vergi, resim, har ve masraflar ve montaj masraflar ile szlemeye aksine hkm konulmu ise 2. maddenin (a), (b) ve (g) fkrasnda yazl cret ve masraflarn ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir.
Yukarda (a) fkrasnda belirtilen tamirat masraflar bu fkrada yazl olduu zere tesbit olunan tazminat tutarna muadil veya bundan fazla ise sigortal kymet tam hasara uram saylr.
c) Her bir hasarda, polie ve eklerinde sigortal kymetlerin hizalarnda, yazl muafiyet, yukarda (a) ve (b) bendine gre bulunacak tazminat tutarndan indirilir.
d) Sigortacnn sorumluluu her halde sigortal kymetlerin polie cetvelinde veya eklerinde hizalarnda yazl sigorta bedeli ile snrldr.
e) Sigortal kymetlerin polie cetvelinde yazl sigorta bedeli bu kymetlerin ne varlna ne de deerine delil ve karine tekil etmez. Bu bedel 4. maddeye gre hesaplanacak sigorta deerinden noksan olduu takdirde tazminat tutar, sigorta bedeli ile sigorta deeri arasndaki nisbete gre tesbit olunur.
f) Bu polie kapsamna giren herhangi bir hasar dier bir sigorta poliesi ile de temin edilmi bulunuyorsa mterek sigorta esaslar uygulanr.
g) Muvakkat tamirat masraflar, nihai tamirat masraflarnn bir ksmn tekil etmedike sigortal tarafndan deruhte edilir.
h) Hasarla ilgili olarak herhangi bir ilave veya ilave mahiyetinde tadilat ve gelitirme masraflar bu polie kapsamna dahil deildir.

Tazminatn denmesi
Madde 15-
Sigortac hasara uram sigortal kymeti veya bunlarn hasarl paralarn tamir ve ikame edebilecei gibi bunlarn bedelini nakden de deyebilir.
Sigortac tazminat demelerini tamir ve ikame ile ilgili fatura ve dkmanlar grdkten sonra yapacaktr.
Hrszlk neticesi meydana gelen ziya ve hasarlarda;
Tazminat, hrszlk iddiasnn hakikate uygun olduu hakknda kanaat istihsaline yarayan malumat ve vesaikin sigortacya verilmesinden itibaren bir ay sonra vacibttediye olur.
ayet, hak sahibi veya sigorta ettiren hakknda polis veya adli makamlarca tahkikat alm ise, bu tahkikatn hitamna dein sigortac tazminat tediyesini tehir edebilir.
Tazminatn denmesini mteakip alnan sigortal kymetlerin tamamen veya ksmen ele geirilmesi veya bunlar hakknda sigortal tarafndan bilgi edinilmesi halinde sigortal keyfiyeti yazl olarak sigortacya derhal bildirmekle ykmldr.
Sigortal, ele geirilen sigortal kymetler zerindeki haklarn sigortacnn talebi halinde ona devretmeye mecburdur. Ele geirilen sigortal kymetler tam deerleriyle tazmin edilmi bulunuyorsa sigortal ya tazminat iade etmek veya bunlar sigortacnn emrine amade klmakla ykmldr. Sigortal bu husustaki kararn, sigortac tarafndan yaplacak talep tarihinden itibaren iki hafta zarfnda vermek mecburiyetindedir. Sigortal, kararn bu mddet zarfnda vermedii takdirde, seme hakk sigortacya geer.
Ele geirilen sigortal kymetler deerlerinin bir ksm ile tazmin edilmi bulunuyorsa, sigortal tazminat iade etmek suretiyle bunlar muhafaza edebilir.
Sigortac tarafndan yaplacak talep zerine sigortal, bu kymetleri muhafaza etmek istediini iki hafta zarfnda bildirmezse, sigortal kymetler, sigortac ile anlalarak ak arttrma yolu ile satlr ve sat bedelinden sat masraflar indirildikten sonra kalan ksmndan, dedii tazminat tutarna isabet eden miktar sigortacya ait olur.
Ele geirilen sigortal kymetlerde alnma dolaysyla. bir kymet eksilmesi vukua gelmise sigortac bundan doan zarar tazminle yukmludur.

Hasar ve Tazminatn Sonular
Madde 16
- Sigortac dedii tazminat miktarnca hukuken sigortal yerine geer. Sigortal ve sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mmkn belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Temin edilen rizikonun gereklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren denen tazminat miktar kadar eksilir.
Sigorta bedeli poliede muhtelif birimler (nite veya gruplar) itibaryla ayr ayr gsterilmi ve bu birimlerden (nite veya gruplardan) biri veya birka tam hasara uram ise bu birimlere (nite veya gruplara) ilikin sigorta teminat, hasar tarihinde sona erer. Ksmi hasar halinde ise her birim (nite veya grup) iin tesbit edilmi olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren denen tazminat miktar kadar eksilir.
Sigorta bedelinin eksildii hallerde hasar tarihinden itibaren gn esas zerinden prim alnmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara kartlabilir.
Ksmi hasarlarda taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir.
Sigortac tarafndan iadeli taahhtl mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebell tarihini takip eden 5. i gn saat 12.00'de hkm ifade eder ve feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder ve ilememi sigorta sresine ait prim geri verilmez.

Brakma
Madde 17-
Aksine szleme yoksa hasarl mal sigortacya braklamaz.

ETL HKMLER

Vergi, Resim, Har ve dare Masraflar
Madde 18-
Sigorta szlemesine bedeline veya primine ilikin olarak kanunlara gre sigorta ettirene yklenmi veya yklenecek vergi, resim ve harlar sigorta ettirenden alnr.

Tebli ve hbarlar
Madde 19-
Sigorta ettirenin veya sigortalnn ihbar ve teblileri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhtl mektupla yaplr.
Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin veya sigortalnn poliede gsterilen adresine, bu adreslerin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn surette yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgrafla yaplan ihbar ve tebliler de taahhtl mektup hkmndedir.
Hasar ihbarlar veya tamire balamaya ait ihbarlarn en seri yolla yaplmas arttr.
hbar yaplmadan tamirat ilemine balanmayacaktr.

Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas
Madde 20-
Sigortac, sigortalya ait renecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme
Madde 21-
Bu polieden doan ihtilaflar sebebiyle sigorta irketi aleyhine alacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta akdine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu veya hasarn vukua geldii, sigorta irketi tarafndan alacak davalarda ise, davalnn ikametgahnn bulunduu yerin ticaret davalarna bakmakla grevli mahkemesidir.

Zaman Am
Madde 22-
Sigorta szlemesinden doan btn talepler 2 ylda zaman amna urar.

zel artlar
Madde 23
- Bu genel artlara, varsa bunlara ilikin klozlara aykr dmeyen zel artlar konulabilir.

Son Dzenleme Tarihi: 1Temmuz 2006

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi