'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

MAKNA KIRILMASI SGORTASI GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 25 ubat 1967

Teminatnn Kapsam

Madde 1- Sigortac, bu polie ile bu polienin ayrlmaz czn tekil eden ekli envanter cetvelinde saylar, imalat yllar; nitelikleri ve deerleri yazl makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal alr halde iken veya ayn i yerinde temizleme, revizyon veya deitirme esnasnda veya dururken ani ve beklenmedik her trl sebepten ve ezcmle:
a) letme kazalarndan,

b) Modelin, imalatn, montajn, malzemenin, kalbn, dkmn ve iiliin kusurlu olmasndan,

c) Yalama kusurlarndan,

d) Elektrik enerjisinin dorudan doruya tesiri neticesi ksa devre, erare, voltaj ykselmesi ile izolasyon hatas ve atmosferik elektrikiyetin dolayl etkilerinden,

e) Tkanma, yabanc maddelerin girmesinden,

f) Santrifj kuvvetinden husule gelen paralanmalardan,

g) Buhar kazanlarnda ve buhar kaplarnda su noksanlndan,

h) Su ekilemesi, ani olarak ar snma veya soumadan,

i) Kapal kaplardaki alak basn dolaysiyle husule gelen ezilme, yrtlma, buruma vs. deformasyonlardan,

j) Frtna ve kasrgadan, dondan veya zlen buz paralarnn yrmesinden,

k) letme personelinin veya nc ahslarn ihmali, kusuru, hatas, dikkatsizlii veya sabotajndan,

l) stisna edilmeyen dier hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarlarn gerektirdii tamirat ve ikame masraflarn temin eder.

Matkap, makas, bak, testere, elik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalplar, haddehanelerdeki scak hadde valsleri, ablon, modeller, resim rulolar, tc, krc, kartrclar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantlar ve kaylar gibi deitirilebilir paralar ile belirli srelerde deitirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kmr fras ve lamba gibi paralar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yalar dnda) temin edilemez.


Aksine Szleme Yoksa, Teminat Dnda Kalan Haller

Madde 2- Aksine szleme yoksa aadaki haller sigorta teminat dndadr:

a) Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilakdan maksat, basnl kaplarda buhar, gaz veya sv halindeki gazn genilemesi yznden ani olarak meydana gelen kuvvet tezahr olup, buhar, gaz veya sv halindeki gazn kabn cidarn paralayarak darya kmas ve bylelikle kabn i basnc ile d basnc arasnda ani olarak bir denge kurulmasdr,

b) Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamna giren sebeplerden tr meydana gelen ziya ve hasarlar,

c) Teminatn kapsamna giren sebeplerden tr meydana gelen ziya ve hasarlarn gerektirdii; uak dnda kalan seri vastalarla yaplan nakliye masraflar, fazla mesai ve tatil gnleri cret ve zamlar,

d) Grev, lokavt, kargaalk ve halk hareketlerinin ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar,

e) 3 nc maddenin (l) bendinde belirtilen zararlar hari olmak zere, 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

f) Sigorta szlemesiyle teminat altna alnan rizikolarn gereklemesi sonucunda dorudan veya dolayl olarak meydana gelen her trl evre kirlilii sebebiyle oluabilecek btn zararlar.

Teminat Dnda Kalan Haller

Madde 3- Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
a) Harp, her trl harp olaylar, istila, yabanc dman hareketleri, arpma (harb ilan edilmi olsun olmasn), i harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen btn ziya ve hasarlar.

b) Herhangi bir nkleer yakttan veya nkleer yaktn yanmas sonucu nkleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyoaktivite bulumalarnn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar (bu bentte geen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nkleer ayrm ''fission'' olayn da kapsayacaktr).

c) Kamu otoritesi tarafndan sigortal kymet zerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen btn ziya ve hasarlar,

d) Yangn veya yangn vukuu dolaysiyle yaplan sndrme, ykma ve kurtarma ameliyelerinin ve yldrmn dorudan doruya tesirlerinden,

e) Hangi sebepten husule gelirse gelsin her trl kar kayb ve mali mes'uliyetlerden,

f) Hrszlk veya hrszla teebbsten,

g) Toprak kmesi veya kaymas, i, volkan indifalar, deprem, sel ve su basmas gibi tabii afetlerden,

h) Makinelerin normal ilemesinden ve mutad kullanlmasndan doan anma ve ypranmalardan veya rme, paslanma veya oksidasyondan, buhar kazanlarnda kirelenme ve amurlanmadan iletmede dorudan doruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vesair artlarn sebebiyet verdii tedrici bozulmalardan,

i) Kimyevi madde ve gazlarn ani oksidasyonu veya mterek reaksiyonlar neticesi vukua gelen infilaklarndan, atmosferik elektrikiyet sebebiyle patlamaya mtemayil tozlarn infilakinden,

j) Sigortal iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden makinenin kullanlmas neticesinden,

k) Sigortalnn veya onun yerine kaim olan sorumlu kiinin kasdndan ve ayrca szleme varsa ar kusurundan mtevellit maddi ziya ve hasarlar.

l) 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak btn zararlar.

Sigorta Bedeli ve Ayarlanmas

Madde 4- Bu polie ile bu polienin ayrlmaz cz'n tekil eden ekli envanter cetvelinde vasflan belirtilen makine ve tesisatn sigorta bedelleri, bu makine ve tesisatn (var ise nakliye, montaj, gmrk, resim, vergi, har ve masraflan dahil) yeni ikame bedellerine eit olacaktr. Hasar annda herhangi bir makinenin bu ekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasarn bu farka tekabl eden nisbetteki ksmn sigortal deruhte edecektir.

Sigortal makine ve tesislerin sigorta bedellerinin yeniye gre (ikame) kymetlerinden fazla veya eksik olduu hasardan nce tesbit edilecek olursa, ttla tarihinden itibaren bir ayarlama yaplr ve fazla veya eksik denmi prim farklar iade veya tahsil edilir.


Sigortann Balangc ve Sonu

Madde 5- Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak, yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka Trkiye saati ile leyin saat 12.00'de balar ve leyin saat 12.00'de sona erer.


Sigorta Ettirenin Beyan Ykmll

Madde 6- Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek zere teklifname, polie ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.

Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:
a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac durumu rendii tarihten itibaren 1 ay iinde szlemeden cayabilir ve riziko gereklemi ise tazminat demez Cayma halinde sigortac prime hak kazanr.

b) Sigorta ettirenin kasd yoksa, sigortac durumu rendii tarihten itibaren 1 ay iinde szlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle akdi yrrlkte tutar.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gn iinde bildirdii taktirde akit feshedilmi olur.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, sigorta ettiren tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

c) Sresinde kuIlanlmayan cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad takdirde riziko:

1- Sigortac durumu renmeden nce veya,

2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre iinde veyahut,

3- Bu ihbarn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde gerekleirse, sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar.


Sigorta Sresi inde hbar Ykmll ve Sonular

Madde 7- Akdin yaplmasndan sonra sigortal maln teklifname, polie ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde sigorta ettiren, bu deiiklii:
a) Kendisi tarafndan veya ak veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,

b) Ak veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu renir renmez,

ve her iki halde de en ge 8 gn iinde sigortacya ihbarla ykmldr.

Sigortac, deiiklii rendii tarihten itibaren, bu deiiklik szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gn iinde:

1- Szlemeyi fesheder veya,

2- Prim farkn talep etmek suretiyle akdi yrrlkte tutar.

Sigorta ettiren, talep dilen prim farkn 8 gn iinde demedii takdirde szleme feshedilmi olur.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 8 gn sonra leyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, sigorta ettiren tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sresinde kuIlanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

Sigortal maln teklifname, polie ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin deitiini renen sigortac, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta szlemesinin aynen devamna raz olduunu gsteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

Sigortal maln yer ve halinde rizikoyu arlatrc deiiklikleri, sigorta ettiren ihbar sresi iersinde kasden bildirmemise ihbar sresinden sonra gerekleen hasarlara ait tazminat hakk der; ihbar ykmllne riayetsizlik kastl deilse alnan primle alnmas gereken prim arasndaki orantya gre tazminattan indirim yaplr. Deiikliin rizikoyu hafifletici mahiyette olduu ve daha az prim tatbikini gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iin gn esasna gre bulunacak prim fark sigorta ettirene geri verilir. Bu madde hkmleri sigortalya da aynen uygulanr.


Mlkiyet Deimesi

Madde 8- Sigortal maln mlkiyetinde bir deiiklik olduu takdirde, sigortann hkm devam eder ve sigortalnn polieden doan hak ve borlar yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortann mevcudiyetini renen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr. Bu ykmllk yerine getirilmez ise sigortac sorumluluktan kurtulur.

Sigortac deiiklii; yeni hak sahibi de sigortann mevcudiyetini rendii tarihten itibaren 8 gn iinde sigortay feshedebilir.

Sresinde kullanlmayan fesih hakk der. Polienin sigortac tarafndan feshi halinde, fesih ihbar postaya veya notere, verildii tarihten itibaren 8 gn sonra leyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafndan feshi halinde ise fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, yeni hak sahibi tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir.

Sigortal maln malikinin deimesi annda mevcut prim borlarndan sigorta ettiren, fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin lm halinde, bu sigortadan doan btn hak ve borlar olduu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.


Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd

Madde 9-Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde dahi demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk 15 gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.


Sigortalnn Polienin Yrrl Esnasndaki Ykmllkleri

Madde 10- Sigortal, sigorta konusu makine ve tesislerin emniyeti ve korunmas iin, sigortal deilmi gibi, gerekli ihtimam gstermekle ykmldr.

Sigortal, sigorta konusu makine ve tesisleri normal bakml ve iler halde bulundurmak iin gerekli makul tedbirleri almaya, kabul olunan teknik llerden ar yklemeleri nlemeye, idari mercilerin mer'i nizam ve talimatlarna ve bilhassa bunlardan makine ve tesislerin altrlmasna ve kontroluna taalluk edenlere tamamiyle riayet etmeye mecburdur.

Sigortac yetkili memurlar vastasyla gerektiinde sigorta konusu makine ve tesisleri tefti ve kontrola yetkili olup, sigortal da bu kontrollara msaade ve yardm etmekle ykmldr.


Hasar Vukuunda Sigortalnn Ykmllkleri

Madde 11- Sigortal, hasar vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr.

a) Hasarn vukuunu rendii tarihten itibaren en ge 5 gn iinde sigortacya ihbar etmek,

b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak,

c) Hasarn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tayine, ziya ve hasar miktaryla delilleri tesbite yararl ve sigortal iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri (asl veya kendisi tarafndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacnn talebi zerine, gecikmeksizin vermek ve rcu hakknn kullanlmasna yararl sigortal iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek: (u kadar ki ihbar yaplm cz'i hasarlarn tamiriyle iletmenin faaliyetini idame noktasndan zaruri ve esasl tamirleri ayrca tamir ihbar yaplmak kaydyle bundan mstesnadr. Ancak hasarn ihbarndan itibaren 7 gn iin sigortac tetkikini yaptrmamsa sigortal her trl tamirat yaptrmakta serbesttir),

d) Ziya ve hasarn tahmini miktarn belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir sre iinde sigortacya vermek,

e) Zaruri haller dnda hasar konusu yer veya mallarda bir deiiklik yapmamak,

f) Tazminat ykmll ve miktar ile rcu haklarnn tespiti iin sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin sigortal yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler zerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere msaade etmek,

g) Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta szlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dmesi

Madde 12 -a) Sigortal, hasar vukuundaki ykmllklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarndan bir art olursa sigortacnn deyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.

b) Sigortal, rizikonun tahakkukuna kasden sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarn kasden artrc fillerde bulunursa, bu polieden doan haklar der.

Hasarn Tespiti

Madde 13- Bu polie ile sigortal kymetlerde meydana gelen ziya ve hasarn rniktar taraflarca uyuularak tesbit edilir. Taraflar uyuamadklar takdirde, ziya ve hasarn miktar mtehasss mhendisler veya teknisyenler arasndan seilecek hakem-bilirkii diye adlandrlan bilirkiiler tarafndan, aadaki hkmlere tabi olmak zere tesbit edilir:
a) ki taraf tek hakem-bilirkii seirninde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiileri tayinlerinden itibaren 7 gn ierisinde ve incelemeye gemeden evvel bir nc tarafsz hakem-bilirkii seerler ve bunu bir tutanakla tesbit ederler. nc hakem-bilirkii ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler dahilinde kalmak ve buna mnhasr olmak kaydyla karar vermeye yetkilidir.

nc hakem-bilirkii kararn mstakil bir rapor halinde verebilecei gibi, dier hakem-bilirkiilerle bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkii raporlar taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Hakem-bilirkii raporlarnn beher nite iin tesbit edilecek ziya ve hasar miktarlarndan baka -hasarn belli veya muhtemel sebebini- hasarl kymetlerin hasardan bir gn nceki gerek deeri ile yenileme deerini, tamir veya baka hususlar iin faydalanlabilecek enkazn arln ve deerini de ihtiva etmesi gereklidir.

b) Taraflardan herhangi biri dier tarafa yaplan tebliden itibaren 15 gn ierisinde hakem-bilirkiisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkiiler nc hakem-bilirkiisinin seimi hususunda 7 gn ierisinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkii veya nc hakem-bilirkii taraflardan birinin talebi zerine hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme bakan tarafndan tarafsz ve mtehasss ahslar arasndan seilir.

c) Her iki taraf nc hakem-bilirkiisinin (bu ahs ister taraf hakem- bilirkiilerince, ister yetkili mahkeme bakan tarafndan seilecek olsun) sigortacnn veya sigortalnn ikamet ettii veya hasarn meydana geldii mahal dndan seilmesini isteme hakkn haizdirler ve bu istein yerine getirilmesi gereklidir.

d) Hakem-bilirkiiler lr, vazifeden ekilir veya reddedilir ise ayrlan hakem-bilirkii yerine yenisi ayn usule gre seilir ve tesbit muamelesine kald yerden devam edilir. Sigortalnn lm, tayin edilmi bulunan hakem- bilirkiinin vazifesini sona erdirmez.

htisas yokluu sebebiyle hakem-bilirkiilere yaplacak itiraz, bu ahslarn rendii tarihten itibaren 7 gn ierisinde yaplmad takdirde itiraz hakk der.

e) Hakem-bilirkiiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve dier mevzuat hkmleri ile de bal deildirler.

f) Ziya ve hasar miktarnn tesbiti zmnda hakem-bilirkiiler gerekli grecekleri deliller ile hasar zamannda mevcut sigortal maln ve deerinin tesbitine yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

g) Hakem-bilirkii veya kiileri, yahut nc hakem-bilirkiinin ziya ve hasar miktar hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Bir hakem-bilirkii kararna dayanmadan sigortacdan tazminat talep ve dava edilemez. Hakem-bilirkii kararlarna ancak karar ilk bakta anlalr, yani aikar olarak hakiki durumdan nemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlarn iptali raporun tebli tarihinden itibaren bir hafta iinde, hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h) Taraflar tazminat miktar hususunda anlaamadka alacak ancak hakem- bilirkii karar ile muaccel olur ve zaman am kesin raporun taraflara teblii tarihinden evvel ilemeye balamaz. Meerki, hakem-bilirkiileri tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar mddeti arasnda 2 yllk mddet gemi olsun.

i) Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin cret ve masraflarn derler. nc hakem-bilirkiinin cret ve masraflar taraflarca yar yarya denir.

j) Ziya ve hasar miktarnn tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta deeri, akn ve menfaat deeri altnda sigorta sorumluluun balangc, hak drc ve hak azaltc sebepler hususunda bu poliede ve mevzuatta mevcut hkm ve artlara ve bunlarn ileri srlmesine tesir etmez.


Tazminatn Hesab

Madde 14- denecek tazminatn miktar aada yazl esaslar dahilinde tesbit edilir:

a) Tamiri kabil hasar ve ziya (ksmi hasar) halinde:

Tazminat tutar -ikame olunan yedek paralarn yeni bedelleri, mahallinde cari i saatleri tarifesine gre iilik masraflar var ise normal nakliye masraflar (uak hari) kme ve montaj masraflar, gmrk, resim, vergi, har ve masraflar dahil olarak makine veya tesislerin hasardan hemen evvelki hal ve artlarna getirilmesi iin gerekli bedelden ibarettir. Tamirat dolaysiyle eski para yerine yeni para konulmas sebebiyle tazminattan indirme yaplmaz. Tekrar faydalanlmas mmkn olan paralarn (sovdajn) bedeli tazminattan indirilir.

b) Poliede gsterilen makine ve tesisattan birinin veya tamamnn tam hasar ve ziya halinde:

Tazminat tutar, makine ve tesisatn hasar anndaki yeni kymetinden eskime ve anma paynn ve kurtarlan deerlerin tenzili ve buna skme masraflarnn, nakliye, gmrk resmi, vergi, har ve masraflar ve montaj masraflarnn ve bu hususta szlemeye aksine hkm konulmu ise, 2'nci maddenin (b) ve (c) fkralarnda yazl unsurlarn ilavesi kaydiyle bulunacak bedelden ibarettir. Yukardaki (a) fkrasnda belirtilen tamirat masraflar bu fkrada yazl olduu zere tesbit olunan tazminat tutarna muadil veya bundan fazla ise makine ve tesis tam hasara uram saylr.

c) Poliede her makine veya tesisat iin gsterilmi olan asgari muafiyet miktarndan aa olmamak kaydiyle, aksine szleme yok ise, her hasarn %20'si sigortalnn uhdesinde kalr.

d) Sigortacnn sorumluluu her halde sigortal her makine ve tesise ait poliede yazl sigorta bedeli ile snrldr.

e) Sigorta bedeli hasar annda sigortal eylerin ne varlna ne de deerine delil ve karine tekil etmez. Bu bedel 4'nc maddeye gre hesaplanacak sigorta deerinden noksan olduu takdirde tazminat tutar, sigorta bedeli ile sigorta deeri arasndaki nisbete gre tesbit olunur.

f) Bu polie kapsamna giren herhangi bir hasar dier bir sigorta poliesi ile de temin edilmi bulunuyorsa mterek sigorta esaslar uygulanr.

g) Muvakkat tamirlerin masraflar, nihai tamirat masraflarnn bir ksmn tekil etmedike sigortal tarafndan deruhte edilir.

Tazminatn denmesi

Madde 15- Sigortac herhangi bir hasarl makine ve tesisi veya bunlarn hasarl paralarn tamir veya ikame edebilecei gibi zararlar nakden de deyebilir.

Hasar ve Tazminatn Sonular

Madde 16- Sigortac dedii tazminat miktarnca hukuken sigorta ettiren yerine geer. Sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mmkn belge ve bilgileri vermeye mecburdur.

Temin edilen rizikonun gereklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren denen tazminat miktar kadar eksilir.

Sigorta bedeli poliede muhtelif birimler (nite veya gruplar) itibariyle ayr ayr gsterilmi ve bu birimlerden (nite veya gruplardan) biri veya birka tam hasara uram ise bu birimlere (nite veya gruplara) ilikin sigorta teminat, hasar tarihinde sona erer. Ksmi hasar halinde ise her birim (nite veya grup) iin tespit edilmi olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren denen tazminat miktar kadar eksilir.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde hasar tarihinden itibaren gn esas zerinden prim alnmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara kartlabilir.

Ksmi hasarlarda taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir.

Sigortac, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de hkm ifade eder ve feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

(Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder ve ilememi sigorta sresine ait prim geri verilmez.

Brakma

Madde 17- Aksine szleme yoksa hasarl mal sigortacya braklamaz.


eitli Hkmler

Vergi, Resim, Har ve dare Masraflar

Madde 18- Sigorta szlemesine, bedeline veya primine ilikin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim veya harlarla sigorta szlemesinde gsterilen idare masraf sigorta ettirene aittir.

Tebli ve hbarlar

Madde 19- Sigorta ettirenin veya sigortalnn ihbar ve teblileri sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhtl mektupla yaplr.

Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin veya sigortalnn poliede gsterilen adresine, bu adreslerin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yaplr.

Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgrafla yaplan ihbar ve tebliler de taahhtl mektup hkmndedir. Hasarn vukuuna ve tamire balamaya ait ihbarn nceden mutlaka telgrafla yaplmas arttr.

Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Madde 20- Sigortac, sigortalya ait renecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 21- Bu polieden doan ihtilaflar sebebiyle sigorta irketi aleyhine alacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta akdine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu veya hasarn vukua geldii, sigorta irketi tarafndan alacak davalarda ise, davalnn ikametgahnn bulunduu yerin ticaret davalarna bakmakla grevli mahkemesidir.

Zaman Am

Madde 22- Sigorta szlemesinden doan btn talepler 2 ylda zaman amna urar.

zel artlar

Madde 23- Bu Genel artlara, varsa bunlara ilikin klozlara aykr dmeyen zel artlar konulabilir.

Son Dzenleme Tarihi: 1Temmuz 2006

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi