'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

FERD KAZA SGORTASI GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 1 Ocak 1961

Madde 1- bu polie, aadaki artlar dairesinde, sigortaly sigorta mddeti iinde maruz kalaca kazalarn neticelerine kar temin eder.

Madde 2- Bu poliedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalnn iradesi dnda lmesi veya cismani bir arzaya maruz kalmasdr.

Madde 3- Aadaki haller de kaza saylr:

a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir ekilde intiar eden gazlarn teneffsnden.

b) Yanklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmas ve kopmasndan.

c) Ylan veya haerat sokmas neticesinde husule gelen zehirlenmeler.

d) Isrlma neticesinde meydana gelen kuduzdan mtevellit vefat hali veya cismani arzalar.

Madde 4 -Aadaki haller kaza saylmaz:

a) Her nevi hastalklarla bunlarn neticelerinin ve marazi bir halin,

b) Sigortann umulne giren bir kaza neticesinde vukua gelmedii takdirde, suhunetin, donma, gne arpmas ve konjestion gibi tesirlerinin,

c) Herhangi akl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharn veya intihara teebbsn,

d) Aikar sarholuun, sigortann umulne giren bir kazann icap ettirmedii ahvalde uyuturucu madde kullanmann, ila ve zararl madde almann,

e) Sigortann umulne giren bir kazann icabettirmedii cerrahi; mdahalenin (ameliyatn) ve her trl ua tatbikinin,

tevlit ettii vefat hali veya cismani arzalar.

Madde 5- Aadaki haller sigortadan haritir:

a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doan i kargaalklar,

b) Grevlere, lokavt edilmi ii hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara itirak,

c) Crm ve cinayet ilemek veya bunlara teebbs,

d) Tehlikede bulunan ehas ve mallar kurtarmak hali mstesna, sigortalnn kendisini bile bile ar tehlikeye maruz brakacak hareketlerde bulunmas,

e) 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak btn zararlar.

f) Nkleer rizikolar veya nkleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanm veya nkleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aa kmasna neden olacak her trl saldr ve sabotaj,

g) 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve buna bal sabotajlara katlmak

Suda boulmalar, sigortann umulne giren bir kaza neticesinde vuku bulmad takdirde sigortadan haritir.

Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aadaki haller de sigortadan haritir:

a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

b) Ak deniz balkl ile srek ve srgn avlar, yaban domuzu vesair vahi hayvan avcl ve yksek dalarda avclk,

c) Dalara ve cumudiyelere trmanma suretile yaplan daclk, kar veya buz zerinde yaplan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manial binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, gre, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ar ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d) Her nevi spor msabakalarile srat ve mukavemet yarlar,

e) Havada yolcu sfatndan gayri bir sfatla uu,

f) Deprem, sel, yanarda pskrmesi ve yer kaymas.

g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve ayn maddenin (g) bendinde belirtilen terr ve sabotaj eylemlerine katlma hali hari olmak zere, 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler.

Sigortann Mlki Hududu
Madde 7-
bu sigorta teminat Trkiye Hududlar dnda da caridir.

Teminat Nev'ileri
Madde 8-

Verilen ve verilmeyen teminatlarn polienin n yznde belirtilmesi kaydyla, aada belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarna ilave olarak, gndelik tazminat ve tedavi masraflar teminatlarnn biri veya her ikisi verilebilir.

A) Vefat Teminat

bu polie ile temin edilen bir kaza, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfnda vefatna sebebiyet verdii takdirde, sigorta bedeli poliede gsterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine denir.

B) Daimi Maluliyet Teminat

bu polie ile temin edilen bir kaza, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfnda daimi surette maluliyetine sebebiyet verdii takdirde tbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini mteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aada mnderi nisbetler dahilinde kendisine denir.

Sigorta Bedelinin (%)

ki gzn tamamen kayb 100

ki kolun veya iki elin tamamen kayb 100

ki bacan veya iki ayan tamamen kayb 100

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacan

veya bir ayan tamamen kayb 100

Umumi fel 100

ifa bulmaz akl hastal 100


Sa - Sol(%)

Kolun veya elin tamamen kayb 60 50

Omuz hareketinin tamamen kayb 25 20

Dirsek hareketinin tamamen kayb 20 15

Bilek hareketinin tamamen kayb 20 15

Ba parmak ile ehadet parmann tamamen kayb 30 25

Ba parmak ile beraber ehadet parmandan gayri bir parman tamamen kayb 25 20

ehadet parma ile beraber ba parmaktan gayri bir parman tamamen kayb 20 15

Ba ve ehadet parmaklarndan gayri parman tamamen kayb 25 20

Yalnz ba parman tamamen kayb 20 15

Yalnz ehadet parmann tamamen kayb 15 10

Yalnz orta parman tamamen kayb 10 8

Yalnz yzk parmann tamamen kayb 8 7

Yalnz kk parman tamamen kayb 7 6

Bir bacan dizden yukarsndan tamamen kayb 50

Bir bacan dizden aasndan tamamen kayb 40

Bir ayan tamamen kayb 40

Bir ayan btn parmaklar dahil ksmen kesilmesi 30

Bir kalann hareketinin tamamen kayb 30

Bir dizin hareketinin tamamen kayb 20

Bir ayak bilei hareketinin tamamen kayb 15

Bir ayak ba parmann tamamen kayb 8

Krlan bir bacan iyi kaynamamas 30

Krlan bir ayan iyi kaynamamas 20

Krlan bir diz kapann iyi kaynamamas 20

Bir bacan 5 santimetre veya daha fazla ksalmas 15

Bir gzn tamamen kayb veya iki gzn ryet kudretinin yar yarya kayb 25

Her iki kulan tamamen sarl 40

Bir kulan tamamen sarl 10

Krlan alt enenin iyi kaynamamas 25

Amudi fikarinin bariz inhna ile mterafik hareketsizlii 30

Gs kafesinde devaml ekil bozukluu yapan kaburga krkl 10

Yukardaki cetvelde zikredilmemi bulunan maluliyetlerin nisbeti, daha az vahim olsalar bile, bunlarn ehemmiyet derecelerine gre ve cetvelde yazl nisbetlere kyasen tayin olunur.

Daimi maluliyet nisbetlerinin tayininde sigortalnn meslek ve san'at nazar itibara alnmaz.

Bir uzvun veya bir uzuv ksmnn kayb tabiri, o uzvun veya uzuv ksmnn kat'i ve mutlak surette vazife grememesini ve kullanlamamasn ifade eder.

Bir kazadan evvel esasen hibir surette vazife gremeyen ve kullanlamayan bir uzvun veya bir uzuv ksmnn kayb tazmin olunmaz.

Bu kazadan evvel ksmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv ksmnn maluliyet nispeti kaza sebebile artt takdirde tazminat, kazadan evvelki nisbet ile sonraki nisbet arasndaki farka gre hesaplanr.

Ayn kazadan dolay muhtelif uzuvlarda veya uzuv ksmlarnda meydana gelen maluliyetler iin ayr ayr hesap edilecek tazminatn yekunu poliede gsterilen mebla geemez.

Sigortal solak olduu takdirde, yukardaki cetvelde sa ve sol el iin tayin olunan nisbetler maksen tatbik olunur.

C) Gndelik Tazminat

Sigortal, kaza neticesinde muvakkaten alamayacak duruma derse, kendisine poliede yazl gndelik tazminat denir.

Sigortal, ksmen alabilecek durumda bulunduu veya bilahare ksmen alabilecek duruma geldii takdirde, o tarihten itibaren gndelik tazminat yarya indirilir.

bu tazminat tbbi tedavinin balad gnden, sigortalnn iyileerek alabilecek duruma geldii gne kadar denir, Ancak bu mddet 200 gn geemez.

D) Tedavi Masraflar Teminat

Tedavi masraflarnn da sigorta teminatna dahil olduu poliede ayrca tasrih edilmi olmas artile sigortac, kaza gnnden itibaren bir sene zarfnda ihtiyar edilmi doktor creti ile ila, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve dier tedavi masraflarn (nakil cretleri hari) poliede bu teminat iin tesbit olunan meblaa kadar der.

Tabii veya sun'i sabit dilere kaza neticesinde arz olan hasarlarn protez masraflar tedavi masraflar memmen meblann azami % 10'una kadar tazmin olunur.

Tedavi masraflar iin, sigortalnn alt messese veya kanunen mecburi sigortalar tarafndan vaki tediyeler sigortacnn deyecei tazminattan indirilir.

Tedavi masraflarnn mteaddit sigortaclar tarafndan temin edilmi olunmas halinde bu masraflar sigortaclar arasnda, teminatlar nisbetinde paylalr.

Sigortac dedii tedavi masraflar dolaysile mes'ul nc ahslara kar tediye ettii mebla kadar sigortalnn yerine kaim olur.

Teminat Nev'ilerinin tima
Madde 9-
Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatna ayn zamanda hak kazandrmaz. Ancak, daimi maluliyet tazminat alm bulunan sigortal, kazann vukuu tarihinden itibaren bir sene zarfnda ve bu kaza neticesinde vefat ettii takdirde hak sahiplerine, ''Sigortalya denmi bulunan daimi maluliyet tazminat ile vefat tazminat arasndaki fark denir.

Gndelik tazminat ve tedavi masraflar vefat veya daimi maluliyet tazimatndan indirilmez.

Kazann Neticesini Arlatran Haller
Madde 10-
Bir kaza sonunda husule gelen neticeler, kazadan evvel mevcut olan veya sonradan meydana gelen ve her halde kaza ile ilgisi bulunmayan hastalk, bedeni teekklatn bozukluu veya sigortalnn kusuru neticesinde tedavinin kifayetsiz, yanl veya fena yaplm olmas sebebile vahamet kesbederse, denmesi icap eden tazminat miktan husule gelmi olan neticeye gre hesap edilmeyip, ayn kazann tamamen shhatli bir kimsede tbbi tedavinin tam ve fenni bir surette yaplm olmas artile tevlit edebilecei neticeye gre tayin edilir.

Sigorta Ettirenin Beyan Mkellefiyeti
Madde 11
- bu Mukavele sigorta ettirenin beyan esas tutularak aktedilmitir.

Sigorta ettiren teklifname ve bunu tamamlayc vesikalarda kendisine sorulan suallere doru cevap vermek ve sigortann mevzuunu tekil eden rizikonun takdirine messir olabilecek hususattan kendisince bilinenleri de beyan etmekle mkelleftir. Sigorta ettiren, sigortann daha ar artlarla temin edilmesini icap ettiren hallerde hakikate aykr veya noksan beyanda bulunmusa:

a) Sigorta ettirenin kast tahakkuk ederse, Sigorta Poliesi hkmszdr.

b) Sigorta ettirenin kast bulunmad hallerde sigortac, rizikonun, arl ile mtenasip prim farkn almak suretile sigorta poliesini yrrlkte tutmak veya feshetmek klarndan birini seer. Feshi kkn setii takdirde keyfiyeti, ttla tarihinden itibaren bir ay iinde sigortalya ihbar eder. Fesih ihbarnn postaya verildii tarihten itibaren 15 gn sorra leyin saat 12.00'de sigorta sona erer ve ilemeyen sigorta mddetine ait prim iade olunur. Mddetinde kullanlmayan fesih hakk der. Hakikate aykr veya noksan beyan halleri hasar vukuundan sonra renilirse, sigorta ettirenin kast bulunan hallerde tazminat denmez, kast bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle, tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirme yaplr.

Rizikonun Deimesi
Madde 12-
Sigorta ettiren, teklifnamede beyan veya polienin hususi artlan iine dercedilmi bulunan hususlarda sigorta mddeti iinde vuku bulacak bilcmle deiiklikleri -bilhassa meslek ve meguliyet tebeeddl, krlk ve sarlk halleri, sar'a, ksmi veya tam fel, verem, akl ve sinir hastalklar gibi- sigortacya yazl olarak derhal ihbarla mkelleftir.

Deiiklikler rizikoyu arlatrc mahiyette olup da sigortacya en ge sekiz gn iinde bildirilmi ise, sigortac:

a) ya munzam bir prim almak suretile sigortann devamn kabul eder,

b) veya keyfiyetten haberdar olduu tarihten itibaren 8 gn iinde mukaveleyi fesheder.

Bu takdirde sigorta, feshin yazl olarak ihbarile sona erer ve ilemeyecek gnlere ait prim, gn esasna gre iade olunur. Fesih hakknn mddetinde kullanlmamas halinde sigortann hkm devam eder.

Sigorta ettiren deiiklik keyfiyetini sigortacya ihbar etmedii halde dahi sigortac, vaki deiiklii rendikten sonra 8 gn iinde mukaveleyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigortann hkmnn devamna raz olduunu gsterir bir harekette bulunursa fesih hakk der.

Munzam primin denmesinde uyuulamazsa, fesih hakkn sigortal da kullanabilir Bu takdirde mukavele feshin ihbarile hkmden der ve ilemeyecek gnlere ait prim, ksa mddetli sigorta esasna gre, iade edilir.

Deiiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise deiikliin ihbar tarihinden itibaren prim fark ksa mddetli sigorta esasna gre iade edilir.

Bu madde mevzuu ihbar mkellefiyeti yerine getirilmedii ve deiiklik rizikoyu arlatrc mahiyette olduu takdirde sigortac, rizikonun tahakkuku halinde mes'ul olmaz. Meer ki, tehlike arlamas ile tahakkuk eden riziko arasnda bir illiyet rabtas bulunmaya.

Rizikonun Gereklemesi Halinde Sigorta Ettirenin Vecibeleri
Madde 13-

A) Rizikonun Gerekletiinin hbar

Sigorta ettiren veya hak sahipleri rizikonun gerekletiini rendikleri tarihten itibaren be gn iinde keyfiyeti sigortacya yaz ile bildirmeye mecburdur.

Sigorta ettiren veya hak sahipleri mezkur ihbarda kazann yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrca tedaviyi yapan doktordan kazann tevlit ettii durum ile bunun muhtemel neticelerini mbeyyin bir rapor istihsal ederek sigortacya gndermekle mkelleftir.

B) Tedaviye Balama ve Lzumlu Tedbirleri Alma

Kazay mteakip derhal bir doktor arlarak gereken tedaviye balanmas ve kazazedenin iyilemesi iin icapeden bilcmle tedbirlerin alnmas meruttur.

Sigortac her zaman kazazedeyi muayene ve shhi durumunu kontrol ettirmek hakkn haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yaplmasna msaade edilmesi mecburidir.

Kazazedenin tedavisi ve iyilemesi hakknda sigortacnn tabibi tarafndan yaplacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere riayet de arttr.

Yukarda (A) ve (B) paragraflarnda derpi edilen vecibeler:

a) Kasden yerine getirilmedii takdirde polieden doan haklar zayi olur.

b) Kusur neticesinde yerine getirilmedii ve bu sebeple kaza neticeleri arlat takdirde sigortac arlaan ksmdan mes'ul olmaz.

C) Lzumlu Vesaikin Tevdii

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza neticeleri ve tediyesi gereken meblan tesbiti ile ilgili olarak sigortacnn isteyecei lzumlu vesaiki tevdi etmekle mkelleftir.

Rizikonun Gereklemesini Mteakip Mukavelenin Durumu
Madde 14-
Sigortac veya sigorta ettiren tazminat tediyesini gerektiren bir kazay mteakip sigorta mukavelesini ilememi gnler iin, fesih hakkn haizdir. Fesih hakk tazminatn tediye edildii gnden sonra kullanlamaz.

Mukaveleyi sigortac feshettii takdirde sigorta, fesih ihbarnn postaya verildii tarihten itibaren onbe gn sonra leyin saat 12.00'de sona erer ve ilememi gnlerin primleri, gn esasna gre, sigorta ettirene iade olunur.

Mukaveleyi sigorta ettiren feshettii takdirde, sigorta feshin ihbar ile hkmden der ve ilememi gnlere ait primler iade olunmaz.

Tazminatn Tesbit ekli
Madde 15 -

1) Bu polie gereince denecek tazminatn miktar evvelemirde taraflar arasnda uyuularak tesbit olunur.

2) Taraflar uyuamadklar takdirde tazminat miktar gerek vefat, daimi maluliyet ve almaktan muvakkaten mahrumiyet hallerinin sebepleri, gerekse maluliyetin derecesi ve gndelik tazminat veya tedavi masraflar gibi tazminat miktarnn tesbitine messir maddi unsurlar gznnde bulundurulmak suretile hakem bilirkii marifetile tesbit edilir.

a) Taraflardan her biri kendi hakem bilirkiisini tayin ve irac ve bu iki hakem bilirkii tesbit muamelesine balamadan evvel, uyuamadklar hususlar hakknda kat'i kararlar ittihaz iin ve selahiyeti buna mnhasr olmak zere tayinlerinden en ge yedi gn iinde nc bir hakem bilirkii seerler.

b) Taraflardan biri dier tarafa yaplan tebliden itibaren 15 gn iinde hakem bilirkii tayin etmezse, yahut taraflarn hakem bilirkiileri nc hakem bilirkiinin intihab hususunda 7 gn zarfnda ittifak edemezlerse ikinci tarafn hakem bilirkiisi veya nc hakem bilirkii ilk mracaatta bulunan tarafn talebi zerine, 19'ncu madde gereince selahiyetli mahkeme tarafndan tayin edilir.

c) Sigortal hakem bilirkiisini tayinden sonra vefat ettii takdirde dahi hakem bilirkii vazifesinin intacna kadar selahiyetli kalr.

d) Hakem bilirkiilerden birinin vefat, istifas veya reddi halinde yenisini tayin selahiyeti, hakem bilirkiisi vefat veya istifa etmi veya reddedilmi olan tarafa aittir. nc hakem bilirkiinin vefat, istifas veya reddi halinde de yenisinin intihab selahiyeti evvelemirde taraf hakem bilirkiilerine aittir. Bu selahiyetler (a) ve (b) bendleri hkmleri dairesinde ku1lanlr.

e) Taraflar uyutuklar takdirde tesbit muamelesini tek hakem bilirkiiye dahi yaptrabilirler.

f) Taraflardan her biri kendi hakem bilirkiisinin cret ve masraflarn der, nc hakem bilirkiinin veya tek hakem bilirkiinin cret ve masraflar taraflar arasnda yar yarya taksim olunur.

g) Hakem bilirkii heyeti veya tek hakem bilirkii tetkikatn icrada Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun hkmleri ile bal olmayp mutlak surette serbesttir.

h) Hakem bilirkii kararlarna ancak Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunundaki hakem kararlarna ait itiraz sebeplerine istinaden veya kararn aikar bir surette fenne veya hsnniyet kaidelerine aykr olmas halinde kararn teblii tarihinden itibaren 15 gn ierisinde selahiyetli Asliye Mahkemesinde itiraz olunabilir.

3) Hakem bilirkii heyetinin veya tek hakem bilirkiinin verecei karar taraflar iin kat'i ve nihai mahiyeti haizdir.

4) Tazminat miktar taraflar arasnda uyuularak veya hakem bilirkiiler tarafndan tesbit edilmedike tazminatn denmesi iin sigortacdan bir guna mtalebatta bulunulamaz.

Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd
Madde 16-
Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde dahi demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk 15 gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

dare Masrafi ile Vergi, Resim ve Harlar
Madde 17-
Sigorta primlerine, sigorta bedeline ve polieye mteallik olarak halen mevcut veya ilerde vaz olunacak vergi, resim ve harlarla poliede gsterilen idare masraf sigorta ettirene aittir.

kametgah
Madde 18-
Sigortann akdinde sigorta ettiren tarafndan beyan edilen ikametgah adresi polieye dercedilir. Sigorta ettiren ikametgahn deitirdii takdirde bunu derhal taahhtl mektupla sigortacya bildirmeye mecburdur. Aksi takdirde sigortac tarafndan yaplacak tebligatn sigorta ettirene ulamam olmasndan doacak btn neticelerden sigorta ettiren mes'uldr.

Selahiyetli Mahkeme
Madde 19 -Selahiyetli mahkeme, davann sigorta ettiren tarafndan ikamesi halinde sigortacnn merkezinin veya polieyi tanzim eden acentenin, sigortac tarafndan ikame edilmesi halinde ise sigorta ettirenin 18'nci maddede zikri geen ikametgahnn bulunduu mahal mahkemesidir.

Mrr Zaman
Madde 20-
Sigorta mukavelesinden doan btn mutalebeler iki ylda mrr zamana urar.


Son Dzenleme Tarihi: 1Temmuz 2006

www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi