'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingöz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere poliçede belirtilen risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.2. Teminatın Kapsamı

Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

b) Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

c) Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

d) Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller nedeni ile meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır:

a) Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar.

b) Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar.

c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

d) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).

e) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

f) Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.

g) Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar.

h) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda meydana gelen zararlar.

i) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.

j) Don ve soğuk hava nedeniyle sera içindeki üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

k) Bir hasardan sonra ürünlerin dış hava şartlarından korunacak şekilde gerekli önlemlerin 24 saat içinde alınmaması sonucunda üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

l) Dâhili su basması sonucu oluşan hasarlar.

m) Hastalık ve zararlar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

n) Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar.

o) Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanım.

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanısıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından verilen bilgiler ışığında düzenlenen ön bilgi formunun kendisine ulaşması ile sigorta başvurusunu kabul eder.

Başvuru sonrası yapılacak risk inceleme sonucunda tespit edilen bilgiler ile Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Kayıtlarında yer alan bilgiler arasında bir uyumsuzluk var ise kayıtlar güncellendikten sonra Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar doğrultusunda poliçe düzenlenebilir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, örtü, iskelet ve teknik donanım için poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

Serada yetiştirilen ürünler için sigorta teminatı, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların seralara dikimi ile başlar ve hasadın bitmesiyle son bulur. Bununla beraber sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış her bir unsur açısından;

a) Ürünün tam hasara uğraması,

b) Ürünün tamamen hasat edilmesi,

c) İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara uğraması,

d) Sözleşmenin feshedilmesi,

hallerinde sona erer.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının ve Acentenin Yükümlülükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde sigortacıya, acentesine, Havuz merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik no, veya sigorta poliçe numarasını,

c) Rizikonun gerçekleştiği, gün ve saati,

d) Hasar nedenini,

e) Rizikonun gerçekleştiği seranın, bulunduğu il, ilçe, köy ve mevkilerini,

belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Acente, kendisine yapılan hasar ihbarlarını gecikmeksizin Havuz Merkezine ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde doğabilecek maddi kayıplar sigorta şirketi kanalıyla sorumlusuna rücu edilerek tazmin edilir.

Diğer taraftan, sigortalı;

a) Havuzun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Havuza veya eksperlere vermekle,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuzun veya eksperlerin sigorta konusu sera ve serada yetiştirilen ürün ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle,

yükümlüdür

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı;

a) Bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla,

b) Rizikonun gerçekleşmesinden zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan sera ve serada yetiştirilen ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla Havuz tarafından verilen talimatlara uymakla,

c) Zarar, Havuz veya eksperler tarafından belirleninceye kadar sigorta konusu hasarlı sera ve serada yetiştirilen ürün üzerinde hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamakla,

yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun Hakları

Riziko gerçekleştiğinde, Havuz veya eksperler sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Havuz bu şekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve sözleşme hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş sera ve serada yetiştirilen üründe teminat kapsamında meydana gelen zararların nedeni, niteliği ve miktarı, Havuzun veya eksperlerin belirlemelerine göre taraflar arasında mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

A.2. maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri ile ilgili olarak; tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, sigorta ettirenin beyan ettiği ve poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak, ürün verimi hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz. Fazla prim alınmış ise iade edilir.

Hasar oranı, her bir unsurun sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminatın hesabında her bir hasar olayında hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı üretim dönemi sonunda bir defada ödenir.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

Tazminatın hesabında, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli düşülür.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir. Tazminat ödeme tarihinde muaccel hale gelen ve sigortalıya ait diğer ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda tazminattan mahsup edilir.

Sözleşme süresi içinde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı hasat sonrası bir defada ödenir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalının / sigorta ettirenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigortalı / sigorta ettiren, teminat kapsamındaki bazı risklerin gerçekleşmesine kasten sebep olur veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı sera ve içindeki ürünün sigorta/teminat başlangıç tarihinden önce hasara uğradığı tespit edildiği takdirde bu hasara ilişkin tazminat talebi reddedilir

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı seranın herhangi bir unsurunun bütününde tam hasar meydana geldiği takdirde, tam hasar meydana gelen unsur için sigorta teminatı sona erer.

Kısmi hasarlarda sigorta teminatı poliçede belirtilen bitiş tarihine veya yetiştirilen ürün için bitiş tarihinden önce tamamı hasat edilene kadar meydana gelebilecek diğer hasarlar için devam eder.

Havuz, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel nispetinde Havuza intikal eder. Sigortalı Havuza ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Havuzun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta ettirenin prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi Havuzun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigorta ettiren, prim yükümlülüğünün tamamını veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin ödenecek tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Havuzun sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim kısa dönem esası üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı bu sigortayı Sigorta Ettirenin ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigorta ettirenin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş örtü altı kayıt bilgilerine dayanarak yapar.

Sigorta Ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılırsa, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun, sigortacının durumu öğrenmesinden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde, sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra sigorta ettiren, poliçe üzerinde veya çiftçi kayıt sisteminde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,

a) Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme sekiz gün içerisinde feshedilebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise, Havuz, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene iade eder.

Sigortacının, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki

orana göre ödenir.

Sigortalı unsurların teminat kapsamı dışındaki herhangi bir risk nedeniyle tamamen ortadan kalkması durumunda sözleşme iptal edilerek kısa dönem esasına göre hesap edilecek prim farkı sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

Yapılan risk inceleme sonuçları Havuz tarafından onaylandıktan sonra şirket tarafından poliçeleştirilmemesi halinde yapılan risk inceleme masrafları şirketten tahsil edilir.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalı, sigortalanmış sera üzerine başka sigortacı ile aynı rizikolara karşı başka sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan kayıtlar ile belgelenmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.6. Tebligatlar

Sigortalının, sigortacının ve Havuzun tebligatlarında, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve Havuz adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, sigorta ettirene/sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Havuz veya sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Havuzun, sigortacının merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde; sigortacı veya Havuz veya yetkili kıldığı kimseler tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yürürlük
Bu genel şartlar 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Son Güncelleme: 29 Ocak 2009

(www.tsrsb.org.tr adresinden alınmıştır.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi