'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingöz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

A.2. Teminatın Başlangıcı ve Teminat Kapsamındaki Haller Ve Kayıplar

Sigorta bedeli, sigorta ettiren/sigortalı tarafından su ürünleri yetiştirme planında beyan edilmiş olan en yüksek aylık stok değer olup; teminat, su ürünlerinin teknik şartlarda belirtilen birim ağırlıklara ulaşmasından sonra başlar.

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde;

a) A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,

b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afet,

d) Kazalar,

e) Predatörler,

f) Alg patlaması

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a) Sigortanın başlangıcından önceden mevcut olan hastalıklar,

b) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari ) hastalıklar,

c) Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,

d) Hatalı ve yetersiz besleme,

e) Tesiste bulunan yem stoklarının gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmeler,

f) Sigortalının veya yetiştiricilik tesisinde görevli kişilerin kasıtlı hareketleri ve kusurları,

g) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar,

h) Kullanım izni olan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması,

ı) Kullanım izni olmayan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması,

i) Uzmanlar tarafından tavsiye edilen tedavi programına sigortalı tarafından uyulmaması,

j) Denizdeki kafeslerde yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle meydana gelecek yara ve sıyrıklar,

k) Yetiştiriciden kaynaklanan nedenlerle, karadaki havuzlarda suyun debisinin sigortalının beyan ettiği miktarın altına düşmesi,

l) Mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatın zamanla aşınma, yıpranma veya işlevini görememesi (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın),

m) Hangi nedenle olursa olsun nakliye sırasında meydana gelen hasarlar,

n) İşletme yönetiminin, mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatını gerektiği gibi bakıma tabi tutmaması veya ağır kusuru (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın),

o) İşletme yönetimi kaynaklı, su sıcaklığında veya tuzluluğunda meydana gelebilecek ani değişimler,

p) Beyan edilen stoklama yoğunluğu üzerinde stoklama yapılması,

r) Kanibalizm,

s) Hırsızlık,

t) Kafes ve ağlarda kusurlu işçilik, malzeme ile eksik malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle ürün varlığındaki eksilmeler,

u) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı su ürünleri ve ekipman üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen ölümler, itlaflar,

v) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm ölüm ve itlaflar,

y) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla kamu otoritesi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen ölümler, itlaflar,

z) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen ölümler,

aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).

A.4. Sigorta Priminin Hesabı

Depo-geçici- prim, yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değer ile prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır. Depo ve kesin primin belirlenmesinde ve ödenmesinde ekli Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar esas alınır.

Kesin prim tutarı, gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Sigortacı veya sigortalı, teminat sonunda hesaplanacak kesin prim ile peşinen tahsil olunan depo prim arasındaki farkı iadeye hak kazanır. Yürürlükte bulunan bir sigorta sözleşmesi için aylık ürün stok listeleri gönderilmemişse sigortacı, prim hesabını yetiştirme planında beyan edilen en yüksek sigorta bedeli üzerinden yapar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigorta ettirenin başvurusu, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi formu Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

Sigorta ettirenin beyanı ile kayıt sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe, kayıt sistemi bilgilerinin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer

A.8. Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait olan kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.

A.9. Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, sigortacı, aksine bir sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise zararın o kadarından sorumludur.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleşmesinden itibaren en geç 24 saat içinde Havuz merkez adresine veya poliçede bildirilen iletişim adreslerine;

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saatini,

d) Hasar nedenini,

e) Zarar gören su ürünlerine ilişkin bilgileri,

f) Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini

belirtmek suretiyle hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Sigortalı, Havuzun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri ve ölmüş balıklardan alınacak numuneyi buz kabında saklamak suretiyle, gecikmeksizin Havuza veya ekspere vermek yükümlülüğündedir.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri zaman geçirmeksizin almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigortalı;

a) Sigortalı su ürünlerinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde su ürünleri konusunda uzman bir veteriner hekim, ziraat ve su ürünleri mühendisi marifetiyle gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuz veya eksperin sigortalanmış su ürünleri ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
yükümlülüğündedir.

Sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;

a) Hasta ve sağlam su ürünlerini ayırmak,

b) Hastalığı Havuzave Tarım il/ilçe müdürlüklerine bildirmek,

c) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

d) Sigortalı su ürünlerine gereken bakım, beslenme ve koruma şartlarını sağlamak,

e) Havuzun yaptıracağı kontroller sonucunda önereceği tedbirleri almak,

ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun ve Sigortacının Hakları

Havuz, görevlendireceği elemanlar veya eksperler aracılığıyla sigorta edilen su ürünlerinin sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca;

a) Havuz, kafes ve tankların bakımsızlığı,

b) Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite kriterlerine uyulmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

d) Bakım ve beslenme noksanlığı,

e) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirlerin alınmaması

gibi sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde Havuz,tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş su ürünlerinde meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Havuzveya eksperlerin belirlemelerine göre taraflar arasında mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Ödenecek tazminat tutarı, eksper raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta ettiren/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Aylık ürün stok listeleri Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen şekilde ve poliçede yazılı tarihlerde gönderilmediği takdirde, Havuz, poliçeyi iptal etme veya hasar durumunda tazminatı ödememe hakkını saklı tutar.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Havuz, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları tazmin ettiği bedel nispetinde Havuza intikal eder. Sigortalı, Havuzun açabileceği davalar için yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Sigorta teminatı, tam hasar halinde sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Havuzun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi Havuzun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigorta ettiren, prim yükümlülüğünün tamamını veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır. Sigorta ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin ödenecek tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Havuzun sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim kısa dönem esası üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı, bu sigortayı sigorta ettirenin ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigorta ettirenin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş su ürünleri kayıt bilgilerine dayanarak yapar.

Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Havuz, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı tesisi ve su ürünlerini kontrol edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin kasıtlı olarak gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılırsa, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun, sigortacı durumu öğrenmeden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde veya Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı sekiz gün içinde durumu Havuza bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;

a) Sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme müteakip sekiz gün içerisinde feshedilebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise, sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene iade eder.

Sigortacının, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

Yapılan risk inceleme sonuçları Havuz tarafından onaylandıktan sonra şirket tarafından poliçeleştirilmemesi halinde yapılan risk inceleme masrafları şirketten tahsil edilir.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış su ürünleri üzerine sigortalı başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıtları ile belgelenmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.6. Tebligatlar

Sigortalının, sigortacının ve Havuzun tebligatlarında, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve Havuz adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, sigorta ettirene/sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Havuz veya sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Havuzun, sigortacının merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde; sigortacı veya Havuz veya yetkili kıldığı kimseler tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Son Güncelleme: 29 Ocak 2010

(www.tsrsb.org.tr adresinden alınmıştır.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi