'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

YANGIN SGORTASI GENEL ARTLARI
Yrrlk Tarihi: 1 Ocak 1993

A- Sigortann Kapsam

A.l- Sigortann Kapsam

Bu sigorta ile yangnn, yldrmn, infilakn veya yangn ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda dorudan neden olaca maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmutur.

A.2- Sigorta Bedelinin Kapsam

2.1- Tanmaz mallarda:
1.1- Aksine szleme yoksa; binalarn dndaki bahvan evi, garaj, su deposu, kmrlk gibi eklentiler ile binalarn ilerinde veya zerlerinde bulunan her eit sabit tesisat, asansr ve yryen merdivenler, yldrmlk, televizyon anteni gibi binay tamamlayan eyler ile temeller ve istinat duvarlar sigorta bedelinin kapsam iindedir.

1.2- Bahe ve evre duvarlar, rhtmlar, teraslar, iskeleler, emeler, bina dndaki heykeller, sarn ve havuzlar gibi eyler ancak poliede belirtilmeleri kaydyla sigorta bedelinin kapsam iindedir.

1.3 Sigorta bedelinin tespitinde arsa kymeti dikkate alnmaz.

2.2- Tanr mallarda:

2.1- Sigortal yerlerde bulunan;

a) Sigortal eyler nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin iine giren,

b) Sigortal eylerin hepsi iin tek bir sigorta bedeli ngrlm ise bu bedele ilikin tanm iine giren,

her ey, poliede ayrca belirtilmi olsun olmasn, ikame veya yeni satn alma dolaysyla sonradan girmi bulunsa dahi sigorta kapsam iindedir.

2.2- Aksine szleme yoksa, yalnz sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaad kiiler ve alanlarna ait eyler sigorta kapsam iindedir.

A.3- Ek Szleme le Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Haller ve Kayplar

3.1- Aadaki haller dolaysyla meydana gelen (yangn ve infilak ile yangn ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda dorudan neden olaca zararlar da dahil olmak zere) tm zararlar sigorta teminatnn dndadr. Ancak ek szleme ile bu genel artlara ve iliik klozlara gre bu teminat kapsam iine alnabilirler:

1.1- Grev, lokav, kargaalk, halk hareketleri
1.2- Terr
1.3- Deprem ve Yanarda Pskrmesi

3.2- Aadaki haller dolaysyla meydana gelen zararlar teminat kapsam dndadr. Ancak ek szleme ile bu genel artlara ve iliik klozlara gre teminat kapsam iine alnabilir. Bununla birlikte, aadaki hallerin neden olduu yangn ve infilak ile yangn ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda dorudan neden olaca maddi zararlar ek szleme olmasa da teminat kapsam iindedir.

2.1- Kar arl
2.2- Sel ve su baskn
2.3- Yer kaymas
2.4- Frtna
2.5- Dahili su
2.6- Duman
2.7- Tat arpmas
7.1- Kara Tatlar
7.2- Deniz Tatlar
7.3- Hava Tatlar
2.8- Kt niyetli hareketler

3.3- Aada saylanlar teminat kapsam dndadr. Ancak, sigorta bedellerinin poliede aynca belirtilmesi kaydyla ek szleme ile teminat kapsam iine alnabilirler:

3.1- Sanat veya antikaclk bakmndan deeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravrler, yazlar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, hallar ve benzerleri.

3.2- Modeller, kalplar, plan ve krokiler, ihtira beratlar, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.

3.3- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kymetli katlar, her eit altn ve gm ve bunlardan mamul ziynet eyas ve mcevherler ve sair kymetli madenler ve mamulleri, kymetli ta ve inciler ve benzerleri.

3.4- Deniz ve hava tatlan ile motorlu kara tatlan ve bunlarn ykleri. (Hareket hali hari)

3.5- Emanet ve ariyet mallar.

3.6- Enkaz kaldrma masraflar.

3.7- Kira kayb ve intifadan mahrumiyet.

3.8- Yangn ve inflak mali sorumluluu. (Yangn ve infilak mali sorumluluu ek szlemeyle bu genel artlara ve iliik kloza gre teminat kapsam iine alnabilir.)

3.9. Sigorta szlemesiyle teminat altna alnan rizikolarn gereklemesi sonucunda dorudan veya dolayl olarak meydana gelen her trl evre kirlilii sebebiyle oluabilecek btn zararlar.

A.4- Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:

4.1- Sava, her trl sava olaylar, istila, yabanc dman hareketleri, arpma (Sava ilan edilmi olsun olmasn), i sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen btn zararlar.

4.2- Herhangi bir nkleer yakttan veya nkleer yaktn yanmas sonucu nkleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyo-aktivite bulamalarnn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu btn zararlar. (Bu bentte geen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nkleer ayrm olayn da kapsayacaktr.)

4.3- Kamu otoritesi tarafndan sigortal eyler zerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen btn zararlar.

4.4- Yangn karmakszn; sigortal eylerin kendi ayplarndan, mayalanmalarndan, kavrulmalarndan veya bnyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uradklar zararlar.

4.5- Yangn karmakszn; sigortal eylerin ilenmek iin veya baka faydal bir maksatla atee veya scakla tutulmasndan, ocak veya bunun gibi ate bulunan bir yere dmesinden veya atlmasndan veya elbise, amar ve dier eya yankl gibi alev almakszn kavrulma veya yanmasndan veya stma, aydnlatma, tleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunlarn benzerlerine temasndan doan zararlar.

4.6- Yangn karmakszn; elektrikle alan her trl motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarnn elektrik cereyanna bal bulunduklar srada bu cereyan yznden ksa devre, topraklama, voltaj ini klar ve bu yzden snma ve endksiyon cereyan gibi nedenlerle urayacaklar zararlar.

4.7- Alak basn sebebiyle kaplarn ieri doru kmesi, yrtlmas ve sair ekilde deformasyonu, ypranmas ile santrifj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortal cihaz ve motorlarda meydana gelen btn zararlar.

A.5- Eksik Sigorta

Poliede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara urad andaki deerinden dk olduu takdirde, menfaatin bir ksmnn zarara uramas halinde sigortac, aksine szleme bulunmadka sigorta bedelinin sigorta deerine olan oran neden ibaretse zararn o kadarndan sorumludur.

Sigorta ettiren, sigorta szlemesini, yukardaki oran gz nne alnmakszn sigorta bedelini amayan zararn tamamnn sigortac tarafndan denecei eklinde deitirebilir. Sigorta ettiren szlemeyi bu ekilde deitirdiini, rizikonun gereklemesinden nce, noter protestosu ile sigortacya bildirdii takdirde, bildirim gnnden sonra gelen gnden itibaren szleme hkmleri, kendiliinden, sigortacnn sigorta bedelini amayan zararn tamamndan sorumlu olaca eklinde deitirilmi olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkn esas primin denmesine ilikin hkmler uyarnca der.

A.6- Akn Sigorta

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deerini aarsa sigortann bu deeri aan ksm geersizdir.

Sigorta sresi iinde haberdar olan sigortac bu durumu sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirir ve fazlasn sigorta ettirene iade eder.

A.7- Muafiyetler

Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yzdesine kadar olan hasarlarn veyahut hasarn belli bir yzdesinin sigortac tarafndan tazmin edilmeyecei kararlatrlabilir.

Bu ekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliede belirtilir.

A.8- Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka, Trkiye saati ile leyin saat 12.00'de balar ve leyin saat 12.00'de sona erer

B Hasar ve Tazminat

B.l- Rizikonun Gereklemesi Halinde Sigorta Ettiren/Sigortalnn Ykmllkleri

Sigorta ettiren/Sigortal, rizikonun gereklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr:

1.1- Rizikonun gerekletiini rendii tarihten itibaren en ge be i gn iinde sigortacya bildirimde bulunmak

1.2- Sigortal deilmiesine gerekli kurtarma ve koruma nlemlerini almak ve bu amala sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak.

1.3- Sigortac veya yetkili kld kimselerin, makul amalarla ve uygun ekillerde hasara urayan bina ve yerlere girmesine, bunlar teslim almasna, el koymasna, muhafaza altna almasna ve zarar azaltmaya ynelik giriimlerde bulunmasna izin vermek

1.4- Zorunlu haller dnda, hasar konusu yer veya eylerde bir deiiklik yapmamak

1.5- Sigortacnn istei zerine, rizikonun gereklemesi nedenlerini ayrntl ekilde belirlemeye, zarar miktaryla delilleri saptamaya, rcu hakknn kullanlmasna yararl ve sigorta ettiren iin salanmas mmkn gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek.

1.6- Zararn tahmini miktarn belirtir yazl bir bildirimi makul ve uygun bir sre iinde sigortacya vermek

1.7- Tazminat ykmll ve miktar ile rcu haklarnn saptanmas iin sigortacnn veya yetkili kld temsilcilerinin sigortal yer veya eylerde ve bunlarla ilgili belgeler zerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere izin vermek.

1.8- Sigortal yer veya eyler zerine bakaca sigorta szlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.2- Koruma nlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/Sigortal ibu szleme ile temin olunan rizikolarn gereklemesinde zarar nlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak nlemleri almakla ykmldr. Alnan nlemlerden doan masraflar, bu nlemler faydasz kalm olsa bile, sigortac tarafndan denir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu masraflar sigorta bedeliyle sigorta deeri arasndaki orana gre der.

Yangn sndrmede, durdurmada veya sndrmenin, durdurmann veya kurtarmann gerektirdii ykma ve boaltmalarda, sigortac; sigortal eylerin hasara uramasndan, kaybolmasndan doan zararlar da karlar.

B.3- Rizikonun Gereklemesi Halinde Sigortacnn Haklar ve Ykmllkleri

Riziko gerekletiinde, sigortac veya yetkili kld kimseler, sigorta edilmi bina ve eyleri muhafaza altna almak ve zarar azaltmak amacyla makul ve uygun ekillerde, hasara urayan bina ve yerlere girebilir. Sigorta edilmi bina veya eylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortac bu ekilde hareket etmekle herhangi bir ykmllk stlenmi olmaz ve bu polie art ve hkmlerinden herhangi birine dayanmak yolundaki hakkndan bir ey kaybetmez.

Sigorta edilmi eyler, hasarl olsun olmasn, ne ksmen ne tamamen, onay olmadka sigortacya braklamayaca gibi, bu madde hkmlerine gre sigortacnn, sigorta edilmi bina veya yerlere girmi, sigortal bina veya eyleri teslim alm, bunlara el koymu veya bunlar muhafaza altna alm olmas, sigorta ettirenin hasarl eyleri brakma hakkndaki isteini kabul ettiine delil tekil etmez.

Sigortac hasar miktarna ilikin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren bir ay ierisinde gerekli incelemelerini tamamlayp hasar ve tazminat miktarn tespit edip sigortalya bildirmek zorundadr.

B.4 -Hasarn Tespiti

Bu szleme ile sigorta edilmi eylerde meydana gelen zararn miktar taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini iin isterlerse, hakem-bilirkiilere gidilmesini kararlatrabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar miktar aadaki esaslara uyulmak suretiyle saptanr ve sigortacdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii karar tazminatn saptanmasna esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii seilmi ise atand tarihten itibaren, dier halde ise nc hakem-bilirkiinin seilmesinden itibaren en ge ay ierisinde ve her halde rizikonun gerekletii tarihten itibaren alt ay ierisinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktarn her trl delille ispat edebilirler.

Taraflar, uyumazln zm iin tek hakem-bilirkii seiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini seer ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiileri ilk toplant tarihinden itibaren yedi gn ierisinde ve incelemeye gemeden nce, bir nc hakem-bilirkii seerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. nc hakem-bilirkii, ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler iinde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii kararlar taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Taraflardan herhangi biri, dier tarafa yaplan tebliden itibaren onbe gn iinde hakem-bilirkiisini semez, yahut taraf hakem-bilirkiiler nc hakem-bilirkiinin seimi konusunda yedi gn iersinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya nc hakem-bilirkii, taraflardan birinin istei zerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan uzman kiiler arasndan seilir.
Her iki taraf, nc hakem-bilirkiinin (bu kii ister taraf hakem-bilirkiiler ister yetkili mahkeme tarafndan seilecek olsun) sigortacnn veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettii veya rizikonun gerekletii yer dndan seilmesini isteme hakkna sahip olup bu istein yerine getirilmesi gereklidir.

Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiinin kimliinin renilmesinden sonra yedi gn ierisinde kullanlmayan itiraz hakk der.

Hakem-bilirkii lr, grevden ekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule gre yenisi seilir ve greve kald yerden devam olunur.

Sigortalnn lm, seilmi bulunan hakem-bilirkiinin grevini sona erdirmez.

Hakem-bilirkiiler, zarar miktarnn saptanmas konusunda gerekli grecekleri deliller ile sigortal eylerin rizikonun gereklemesi srasndaki deerini saptamaya yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkiilerin veya nc hakem-bilirkiinin zarar miktar konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar.

Hakem-bilirkii kararlarna ancak, tespit edilen zarar miktarnn gerek durumdan nemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlarn iptali kararn tebli tarihinden itibaren yedi gn ierisinde rizikonun gerekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin cret ve masraflarn derler. Tek hakem-bilirkiinin veya nc hakem-bilirkiinin cret ve masraflar taraflarca yar yarya denir.

Zarar miktarnn saptanmas, bu szlemede ve mevzuatta mevcut hkm ve artlar ve bunlarn ileri srlmesini etkilemez.

B.5- Tazmin Kymetlerinin Hesab

5.1- Sigorta tazminatnn hesabnda sigortal eylerin rizikonun gereklemesi anndaki tazmin kymeti (rayi bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortac polienin ikame bedeli (yeni deer) zerinden tanzim edilmesi hususunda anlaabilir. Bu durumda polienin ikame bedeli (yeni deer) zerinden tanzim edildii poliede aka belirtilir.

1.1 Rayi bedel esasna gre tanzim edilen polielerde; teminat kapsamna dhil edilmi olan kymetlerin tazminat demelerinde eskime, anma, ypranma (kullanma pay) ve baka sebeplerden ileri gelen kymet eksilmeleri dlr ve varsa yenilerinin belirgin randman ve nitelik farklar da denecek tazminattan indirilir.

1.2 Yeni deer (nakliye, montaj, gmrk, vergi, resim, har masraflar dhil olmak zere yenisinin ikame bedeli) esasna gre tanzim edilen polielerde, teminat kapsamna dahil edilmi olan kymetlerin tazminat demelerinde;

a) Poliede eskime, anma, ypranma (kullanma) pay iin belirtilmi olan azami orann veya yan almamas kaydyla, rizikonun gerekletii yer ve tarihte sigorta konusu kymetin yeniden yapm veya alm maliyetine gre bulunan ikame bedeli esas alnr. Ancak sigortacnn eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkndan kaynaklanan tenzilat haklar sakldr.

b) Eskime, anma ve ypranma (kullanma) pay iin poliede belirtilmi olan azami orannn veya yan alm olmas halinde, tazmin kymetinde rayi bedel esas dikkate alnr.

5.2- Mutabakatl Deer

Sigorta szlemesinin yaplmas srasnda veya sigorta sresi iinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbalar veya ev eyasnn deeri sigorta ettiren ve sigortacnn oybirlii ile setikleri bilirkiiler tarafndan saptanr ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gereklemesi durumunda tazminatn hesabnda bu deere taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatl deer esasyla yaplacak szlemeler iin saptanacak deer listesi en ok bir yllk sigorta sresi iin geerlidir.

Bilirkii masraf, szlemeyi mutabakatl deer esasyla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia zerine mutabakatl deer esasyla szleme yaplamaz.

B.6- Tazminatn denmesi

6.1- Sigortacnn sorumluluu; sigortal eylerin hepsi iin tek bir sigorta bedeli ngrlm ise bu bedelle, sigortal eyler nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle snrldr.

6.2- Sigortal eyler zerinde birden ok sigorta varsa tazminat miktarnn yasa ve bu polie hkmlerine gre saptanmasndan sonra sigortac payna den ksm der.
Sigorta szlemeleri arasnda zel nitelik ve ykmllk koullar karlkl olarak dikkate alnr.

6.3- Rizikonun gereklemesi annda sigortal eyler hem yangn hem de nakliyat poliesi kapsamnda teminat altna alnm ise, yangn sigortacsnn ykmll nakliyat sigortacsnn ykmllnden sonra balar.

B.7- Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dmesi

Sigorta ettiren/Sigortal, rizikonun gereklemesi halinde ykmllklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarnda bir art olursa, sigortacnn deyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.

Sigorta ettiren/sigortal, rizikonun gereklemesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarn kasten arttrc eylemlerde bulunursa, bu polieden doan haklar der.

B.8- Hasar ve Tazminatn Sonular

8.1- Sigortac kesinlemi olan tazminat miktarn en ge bir ay ierisinde sigorta ettirene/sigortalya demek zorundadr.

8.2- Sigortac, dedii tazminat tutarnca hukuken sigorta ettiren/sigortal yerine geer. Sigorta ettiren/sigortal, sigortacnn aabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mmkn belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

8.3- Sigorta edilmi rizikonun gereklemesi ile tam zya meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerekletii tarihten itibaren, denen tazminat tutar kadar eksilir.

Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrlm olmas hallerinde de ayn yntem uygulanr.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde, sigorta ettirenin istedii tarihten itibaren gn esas ile prim alnmak suretiyle sigorta bedeli ykseltilebilir.

8.4- Ksmi hasarlarda, taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat demeden nce kullanabilir. Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

C- eitli Hkmler

C.l - Sigorta cretinin denmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigorta priminin tamamnn, prim taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin yzne yazlr.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Prim deme borcunda temerrde dlmesi halinde Borlar Kanunu hkmleri uygulanr.

Polienin yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm muaccel hale gelir.

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2 Sigorta Ettirenin Szleme Yapld Srada Beyan Ykmll

2.1- Sigortac, bu szlemeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde yazl beyanna dayanarak yapmtr.

2.2- Sigorta ettirenin beyan geree aykr veya eksik ise, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:
Sigortac durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeden cayabilir veya szlemeyi yrrlkte tutarak ayn sre iinde prim farkn talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini sekiz gn iinde bildirdii takdirde szleme feshedilmi olur.

Cayma veya feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sigorta ettiren kimsenin kastl davrand anlald takdirde sigortac riziko gereklemi olsa bile szlemeden cayabilir ve prime hak kazanr.

2.3- Sigorta ettirenin kast bulunmad durumlarda riziko; sigortac durumu renmeden nce veya sigortacnn cayabilecei ve feshedebilecei ya da caymann veya feshin hkm ifade etmesi iin geecek srede gerekleirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana gre der.

2.4- Sresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk der.

C.3- Sigorta Ettirenin Sigorta Sresi inde hbar Ykmll ve Sonular

Szlemenin yaplmasndan sonra sigortal eylerin teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortacnn muvafakati olmadan sigorta ettiren tarafndan deitirildii takdirde, sigorta ettiren sekiz gn iinde durumu sigortacya bildirmekle ykmldr.

Durumun Sigortac Tarafndan renilmesinden Sonra:

3.1- Deiiklik, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise;

Sigortac, sekiz gn iinde szlemeyi fesheder veya prim farkn talep etmek suretiyle szlemeyi yrrlkte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini sekiz gn iinde bildirdii takdirde szleme feshedilmi olur.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der.
Sigortal eylerin teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin deitiini renen sigortac, sigorta hkmnn devamna raz olduunu gsteren bir harekette bulunursa fesih hakk der.

3.2- Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektiren hallerden ise:

Sigortac, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iin gn esasna gre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

3.3- Sigortacnn szlemeyi bu deiikliklere gre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde:

a) Sigortac durumu renmeden nce,

b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre iinde,

c) Fesih ihbarnn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde riziko gerekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana gre der.

C.4- Birden ok Sigorta

Sigortalanm eyler zerine sigorta ettiren baka sigortaclarla ayn rizikolara kar ve ayn sreye rastlayan baka sigorta szlemesi yapacak olursa bunu nceki sigortaclara derhal bildirmekle ykmldr.

Sigortac, durumu rendii tarihten itibaren sekiz gn iinde szlemeyi feshedebilir. Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.

C.5- Menfaat Sahibinin Deimesi

Szleme sresi iinde; menfaat sahibinin deimesi halinde sigortann hkm devam eder ve sigorta ettirenin szlemeden doan hak ve borlar yeni hak sahibine geer.

Deiiklik halinde, sigorta ettiren/sigortal ve sigortann varln renen yeni hak sahibi durumu onbe gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi de sigortann varln rendii tarihten itibaren sekiz gn iinde szlemeyi feshedebilir.

Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir.

Sigortal eylerin sahibinin deimesi annda denmesi gerekli prim borlarndan, sigorta ettiren ile fesih hakknn kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin lm halinde, szlemeden doan btn hak ve borlar yeni hak sahibine geer.


C.6- Sigorta Yeri ve Deimesi Hali

Sigorta teminat, sigorta szlemesinde belirtilen yer veya yerler iin geerlidir.
Sigortal eylerin bulunduu yerin deitirilmesi halinde madde C.3 hkmleri uygulanr.

C. 7- Tebli ve hbarlar

Sigorta ettirenin/Sigortalnn bildirimleri sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye, noter eliyle veya taahhtl mektupla yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigorta ettirenin/sigortalnn poliede gsterilen adresine veya bu adres deimise son bildirilen adresine ayn surette yaplr.


Taraflara imza karlnda elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhtl mektup hkmndedir.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de, sigorta ettiren/sigortal tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

C.8- Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler sigorta ettirene ve sigortalya ait olarak renecei ticari veya mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.9- Yetkili Mahkeme

Bu sigorta szlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine alacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta szlemesine araclk yapan acentenin ikametghnn veya rizikonun gerekletii yerde, sigortac tarafndan alacak davalarda ise davalnn ikametghnn bulunduu yerde ticaret davalarna bakmakla grevli mahkemedir.

C.10- Zamanam

Sigorta szlemesinden doan btn talepler iki ylda zaman amna urar.

C.11- zel artlar

Bu genel artlara sigortal aleyhine olmamak zere zel artlar konulabilir.

Son Dzenleme Tarihi: 1 Eyll 2009

Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk Hareketleri Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)


Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Yangna sebebiyet vermi olsun, olmasn; grev, lokavt, i anlamazl, kargaalk veya halk hareketleri srasnda meydana gelen olaylar ve bu olaylar nlemek ve etkilerini azaltmak zere yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelen btn zararlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

Kloz konusu olaylar srasnda olsa dahi, retim dmesi, sigortal eylerin kirlenmesi, paslanmas, rmesi kalite kayb gibi dolayl zararlar teminat dndadr.
bu grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda ngrlen beyan ykmllne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Kt Niyetli Hareketler Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmakszn, sigortal ve sigortalnn usul ve fruu dndaki herhangi bir kimsenin kt niyetli hareketi ile bu olaylar nlemek ve etkilerini azaltmak zere yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelen yangn ve infilak sonucu hari btn zararlar teminata ilave edilmitir.

bu kt niyetli hareketler teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Terr Klozu


(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar hkmleri sakl kalmak kaydyla, 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu sigortal eylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmitir.

Kloz konusu olaylarn dorudan veya dolayl sonucunda meydana gelse dahi, sigortal kymetlerin ksmen veya tamamen kullanlamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya kacak btn zararlar teminat kapsam dndadr.


Deprem ve Yanarda Pskrmesi Klozu


(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda pskrmesinin dorudan veya dolayl neden olaca yangn, infilak, yer kaymas veya toprak kmesi sonucu meydana gelenler dahil btn zararlarla, temeller ve istinat duvarlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

Yangn Sigortas Genel artlar aksine, deprem veya yanarda pskrmesinin sebebiyet verecei yangn ve infilaklarda, sigortal eylerin kaybolmasndan doan zararlar.

Muafiyet

Deprem veya yanarda pskrmesinin sebep olaca yangn dndaki zararlarda sigortaclar, 72 saatlik devaml bir sre iinde

meydana gelen zararn TL sn aan ksmndan sorumludur.

htarlar

1) Sigorta ettiren, 72 saatlik srenin bitiminden ve her halde rizikonun gerekletiini rendii tarihten itibaren en ge be gn iinde durumu sigortacya bildirmekle ykmldr.

2) bu deprem teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlarnda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Frtna Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)


Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Yamur, kar, dolu ile beraber olsun olmasn mnhasran frtna (10 metre ykseklikte hz, saniyede 17.1 metre 7 bofordan fazla esen rzgarlar) veya frtna srasnda rzgarn srkledii veya att eylerin arpmas sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.


Teminat Dnda Kalan Haller

1-Denizlerin, ay, dere veya kanallarn frtna da dahil olmak zere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kymetlerde dorudan meydana getirecei her trl zarar.


bu frtna teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlarnda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Kar Arl Klozu

(Yangn Sigortas le Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

1-Youn kar yandan sonra, at zerinde biriken karn veya buzun gerek arl gerekse kaymas ve/veya dmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve iindeki eylerde dorudan meydana gelecek zararlar,

2-Kar arl nedeniyle atda meydana gelen hasar dolaysyla bina iindeki sigortal eylerde kar, dolu veya yamur sebebiyle meydana gelecek slanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmitir.


Teminat Dnda Kalan Haller

1-at zerinde kar arlnn etkisiyle hasar olmakszn; karn, dolunun, yamurun veya eriyen karn bina iine szmas sonucu meydana gelecek zararlar.

2-Aktaki eylerde meydana gelecek zararlar.

bu kar arl teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlarnda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Sel veya Su Baskn Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

1-Sigorta konusu eyler civarndaki nehir, ay, dere ve kanallarn tamasnn,

2-Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) dnda kabarmasnn,

3-Yalar nedeniyle meydana gelen sel veya su basknnn,

4-Pis sularn kanalizasyon ve fosseptik ukurlarndan yalar nedeniyle geri tepmesinin,

5-Her ne sebeple olursa olsun yeralt sularnn,


riziko konusu kymetlerde dorudan sebep olaca zararlar teminata ilave edilmitir.


Teminat Dnda Kalan Haller

1-Bina iindeki veya dndaki su borularnn patlamas, depolarnn patlamas veya tamas sonucu meydana gelen zararlar,

2-Kalorifer tesisatnn patlamas, dahili su, yamur derelerinin ve oluklarnn tamas sonucu meydana gelen zararlar,

3-Sel veya su baskn sonucu dahi olsa yer kaymas nedeniyle meydana gelen zararlar,

4-Yalar nedeniyle meydana gelmedii takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik ukurlarndan geri tepen pis sularn sebep olaca zararlar,

5-Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarmas nedeniyle meydana gelen her trl hasar,

bu sel veya su baskn teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlarnda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Yer Kaymas Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Sigortal binann ina edilmi olduu arsada veya civarnda vuku bulan yer kaymas veya toprak kmesi sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskn nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak kmesinden doan zararlar teminata ilave edilmitir.

Aksine Szleme Yoksa Teminat D Kalan Haller

Sigortal bina civarnda yaplan kazlar nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak kmesinden doan zararlar.

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Deprem veya yanarda pskrmesi nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak kmesinden doan zararlar,

2-Yer kaymas riskinden bamsz olarak, binann mutad olarak oturmasndan ileri gelen hasarlar,

3-Sigortann balamasndan nce sigortal kymette yer kaymasnn resmi makamlarca tespit edilmesi.


bu yer kaymas teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlarnda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Dahili Su Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla;

1-Sigorta konusu bina iindeki, su depo ve sarnlarnn, su borularnn; kalorifer kazan, radyatr ve borularnn; temiz veya pis su tesisatnn patlamas, tamas, szmas, tkanmas, krlmas ve donmasnn dorudan sebep olduu zararlar,

2-Yamur sularnn, kar veya buzlarn erimesi sonucu meydana gelen sularn, at veya saaktan szmas; su oluklar veya yamur derelerinin tkanmas veya tamas sonucunda bina iine giren sularn dorudan sebep olaca zararlar,

3-Kapatlmas unutulan musluklardan akan sularn tamasnn dorudan sebep olaca zararlar,

4-Donma sonucu tesisatta ve tesisata bal cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamna giren zarara yol aan tesisatn onarlmas maksadyla duvarn almas ve kapatlmas iin yaplan masraflar,

5-Yalar nedeniyle meydana gelmedii takdirde kanalizasyon ve fosseptik ukurlarndan geri tepen pis sularn dorudan sebep olaca zararlar,

6-ehir su ebekesinin arzas nedeniyle sebep olaca zararlar, teminata ilave edilmitir.

Yukarda belirtilen su tesisatlar devaml kontrol edilecek, gereken tamirat zamannda yaptrlacak ve k banda dona kar gerekli nlemler alnacaktr. Bina uzun sre bo brakld takdirde, su tesisatna bal ana musluk kapatlacak ve tesisat boaltlacaktr.

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Donma sonucu dnda tesisatta ve tesisata bal cihazlarda meydana gelen bozulma, anma, eskime gibi zararlar,

2-Baca deliklerinden, damda braklan aklklardan, ak braklan pencere ve kaplardan ieri giren sularn sebep olaca

zararlar,

3-Kar veya buzlarn atlmas masraflar,

4-zolasyon yetersizlii ve/veya kayb nedeniyle yamur ve kar sularnn binann d cephe veya terasndan veya pencere, kap ve pervazlarndan (aklarndan) szmas ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile s fark nedeniyle oluan terleme, kflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar,

5-Her ne sebeple olursa olsun yeralt sularnn riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar.

bu dahili su teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlarnda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Kara Tatlar Klozu


(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlan Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla

Motorlu ve motorsuz kara tat aralarnn sigortal eylere arpmas sonucu dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortal, sigortalnn usul ve fruu ile sigortalnn altrd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduu kimseler tarafndan kullanlan tatlarn sebep olaca zararlar.

bu kara tatlar teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Hava Tatlar Klozu


(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla Uaklarn ve dier hava tatlarnn arpmas veya dmesi ile bunlardan para veya bir cisim dmesi sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortal, sigortalnn usul ve fruu ile sigortalnn altrd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduu kimseler tarafndan kullanlan tatlarn sebep olaca zararlar.

bu hava tatlar teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Deniz Tatlar Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla
Motorlu veya motorsuz deniz tatlarnn sigortal eylere arpmas sonucu dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortal, sigortalnn usul ve fruu ile sigortalnn altrd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduu kimseler tarafndan kullanlan tatlarn sebep olaca zararlar.

bu deniz tatlar teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu

klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.


Duman Klozu


(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla

Bir boru veya menfezle bacaya balanm stma ve piirme cihazlarnn mnhasran ani, mutad d veya kusurlu ekilde ilemesi nedeniyle kan duman sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

1- Ocak ve minelerden kan dumanlarn sebep olduu zararlar.

2- Binalarn d ksmlarnda ve aktaki eylerde meydana gelen duman zararlar.

bu duman teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda ngrlen beyan ykmllne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.Yangn Ve nfilak Mali Sorumluluu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliesine Eklenecek Kloz)


Bu klozda verilen ek teminat1ar, birlikte verilebilecei gibi ayr ayr da verilebilir.

Yangn Sigortas Genel artlar Hkmleri Sakl Kalmak Kaydyla

1.1.Kiracnn Malike Kar Sorumluluu


Bu sigorta, kiracnn kiralanana verecei zarar nedeniyle veya kira intifa kaybna sebebiyet vermelerinden doacak zararlar teminat altna alr.
Kiralanana verilecek zarar dolaysyla kiracnn malike kar sorumluluu sigortasnda denecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, ina tarihinden itibaren meydana gelen eskime pay dlmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayilere gre binann bulunacak ina kymetidir. Bina yeniden ina edilmeyecekse, tazminat miktar binann hasardan bir nceki i gn alm satm kymetinden arsa kymeti dlerek bulunacak miktar geemez.

Kira veya intifa kaybna sebebiyet vermeleri dolaysyla, kiracnn malike kar sorumluluu sigortasnda denecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, bir seneyi gememek zere, hasar tarihinde kirada bulunan ksmlarn tamiri veya yeniden inas iin tesbit edilecek sreye isabet edecek olan kira bedeli tutardr.

1.2.Malikin Kiracya Kar Sorumluluu

Malikin kiracya kar sorumluluu kiralanan bina sebebiyle doacak hukuki sorumluluu karlar ve denecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, kiracya ait eya ve emtiann, Yangn Poliesi Genel artlar hkmlerine gre bulunacak deerdir.

1.3. Malik veya Kiracnn Komuluk Sorumluluu

Malik veya kiracnn komuluk sorumluluu yangn veya infilak hasarnn sirayeti yznden komu bina ve mallarna verecei zararlar karlar.

Yangn veya infilak hasarnn sirayeti yznden komulara verecei zararlar dolaysyla malik veya kiracnn komulara verilen zararn ve zararn giderilmesi ile ilgili denecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, Yangn Sigortas Genel artlar hkmlerine gre bulunacak bina ve muhteviyatnn deeridir.

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi