'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

YANGINA BALI KAR KAYBI SGORTASI GENEL ARTLARI


Yrrlk Tarihi 01.02.2009

A- Sigortann Kapsam

A.1- Sigortann Konusu

Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yrtlmesinde kullanlan tanr ve tanmaz deerlerde, bir yangn sigorta szlemesi kapsamnda teminat altna alnan risklerin gereklemesi ile ortaya kan hasar ve kayplar sonucu, ticari faaliyetin ksmen veya tamamen durmas veya aksamas nedeniyle oluan kar kayplar, sigortac tarafndan poliede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altna alnmtr.

Sigortacnn kar kayb sigortas kapsamnda deme yapmas iin sigortalnn ticari faaliyeti yrtrken kulland bina, makine, donanm, demirba ve emtiann geerli bir yangn sigorta szlemesinin teminat altna ald risklerin gereklemesi sonucu hasara uramas ve meydana gelen zararlarn ilgili sigortac tarafndan tazmin edilmi veya sorumluluunun kabul edilmi olmas arttr.

Bu sigortann uygulanmasnda ticari faaliyet, kazan salamak amacyla yrtlen her tr faaliyet olarak; kar kayb ise ticari faaliyetin durmas ya da aksamas sonucunda, tazminat sresi iinde kalmak kaydyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmay nlemeye ynelik iletme maliyetindeki arttan kaynaklanan brt kar kayb olarak anlalr.

A.2- Teminatn Kapsam

Bu sigorta ile, kar kayb teminat verilecek durumlar, ilgili yangn sigorta szlemesinde teminat altna alnm olan haller arasndan, sigorta ettiren ile sigortac tarafndan serbeste kararlatrlr.

A.3- Tazminat Sresi

Sigortac, A.l maddesinin ikinci fkrasndaki artlarn gereklemesi kaydyla, hasarn meydana geldii andan, ticari faaliyetin durma veya aksamasnn tamamen giderildii ana kadar geecek sre iinde ve poliede belirtilen azami tazminat sresini amamak kaydyla, meydana gelecek kar kaybndan sorumludur. Azami tazminat sresi polieye yazlr.

A.4- Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller bu sigortann teminat kapsam dndadr.

4.1. lgili yangn sigorta szlemesi ve yangn sigortas genel artlar hkmleri uyarnca teminat altna alnmam hallerden meydana gelen kar kayb.

4.2 Sigorta ettiren ile sigortac arasnda kararlatrlarak kr kayb poliesinde belirtilmi olan haller dnda kalan rizikolardan kaynaklanan kr kayplar.

4.3. Sigortalnn iflas veya iletmenin faaliyetine son verilmesinden sonra oluan kr kayplar.

A.5- Sigortacnn Sorumluluu

Sigortacnn sorumluluu, sigorta poliesinde belirtilen sigorta bedeliyle snrldr. Sigorta bedeli, taraflar arasnda aksi kararlatrlmadka bu genel artlarda belirtilen esaslara gre hesaplanan brt krdr.

A.6- Eksik Sigorta

Sigorta bedeli (brt kr) ve ciro tespit edilirken iyerinin tazminat sresine ilikin tahmini cirosu esas alnr. Ciro esas alnarak hesaplanan sigorta bedeli, er aylk dnemler itibariyle revize edilebilir. Aksi kararlatrlmadka sigorta bedelinin, brt kar orannn senelik ciroya veya tazminat sresi 12 aydan fazla ise standart ciroya uygulanmas sonucu elde edilen miktardan az olmas halinde, tazminat aralarndaki orana gre azaltlr.

Sigortal veya sigorta ettiren, sigorta szlemesini yukarda belirtilen oran dikkate alnmakszn, sigorta bedelini amayan zararn tamamnn sigortac tarafndan denecei eklinde deitirebilir. Sigortal veya sigorta ettiren, szlemeyi bu ekilde deitirdiini rizikonun gereklemesinden nce sigortacya noter protestosu ile bildirdii takdirde bildirim gnn takip eden gnden itibaren szleme hkmleri kendiliinden, sigortacnn sigorta bedelini amayan zararn tamamndan sorumlu olaca eklinde deitirilmi olur. Sigortal, sigortac tarafndan talep edilen prim farkn, esas primin denmesine ilikin hkmler uyarnca der.

A.7- Akn Sigorta

Sigorta bedeli veya sigortacnn zarar dolaysyla demeyi kararlatrd miktarn, brt kar orannn senelik ciroya veya tazminat sresi 12 aydan fazla ise standart ciroya uygulanmas sonucu elde edilen miktar amas halinde, sigortann bu miktar aan ksm geersizdir.

Sigorta sresi iinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortalya ihbar eder, sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirerek fazlasn sigortalya iade eder.

A.8- Muafiyetler

Sigorta ettiren ve sigortac kr kaybnn belli bir miktarnn, belli bir yzdesinin ve/veya 72 saatten az olmamas artyla belli bir sresinin tazmin edilmemesi hususlarnda anlaabilirler.

Bu ekilde belirlenen muafiyetler polieye yazlr.

A.9- Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihi olarak yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka Trkiye saatiyle len saat 12.00'de balar ve len saat 12.00'de sona erer.

B- Hasar ve Tazminat

B.l- Rizikonun Gereklemesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalnn Ykmllkleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortal, rizikonun gereklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr:

1.1- Rizikonun gerekletiini renir renmez ve her halde bu tarihten itibaren en ge be i gn iinde sigortacy durumdan haberdar etmek,

1.2- Rizikonun gereklemesinden hasarn tahmin ve takdir edilmesine kadar geen zaman iinde, iletmedeki aksamay veya durmay ortadan kaldrmak veya en aza indirmek zere sigortal deilmicesine gereken nlemleri almak ve sigortac tarafndan bu amala verilen talimatlara uymak,

1.3- Zarar tespit ve takdir edilinceye kadar zarar ve kayplarn meydana geldii yerde, zorunlu haller dnda, hasarn saptanmasn gletirecek ya da hasar miktarn artracak nitelikte herhangi bir deiiklik yapmamak,

1.4- Tazminat talebinin incelenmesiyle ilgili olarak sigortac tarafndan talep edilecek muhasebe defter ve kaytlarn, makbuz ve faturalar, bilano ve dier belgeleri, gereken bilgi ve aklamay, her trl delili ve rcu hakknn kullanlmas asndan gerekli dier bilgi ve belgeleri gideri kendine ait olmak zere temin etmek,

1.5- Tazmin ykmll, tazminat miktar ve rcu haklarnn tayini amacyla, sigortacnn ya da yetkili kld temsilci ya da temsilcilerinin sigorta konusu deerler ve bunlara ilikin belgeler zerinde yapacaklar incelemelere izin vermek,

1.6- Kar kaybna neden olan dorudan zararlar temin eden sigorta szlemelerinden ve varsa sigorta konusuyla ilgili dier sigorta szlemelerinden sigortacy haberdar etmek,

1.7- Bu genel artlarn A.3 maddesi uyarnca tespit edilen tazminat sresinin bitiminde, yahut dnemler itibariyle deme kararlatrlmsa her dnem sonunda en ge 30 gn iinde ayrntl tazminat talebini sigortacya yazl olarak vermek.

B.2- Kar Kaybn Azaltc nlemler

Sigorta ettiren ve/veya sigortal, ibu szleme ile temin olunan rizikonun gereklemesi halinde zarar nlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak nlemler ile sigortac tarafndan bu ynde alnmas istenen nlemleri almakla ykmldr. Alnan nlemlerden doan masraflara ilikin giderler bu nlemler faydasz kalm olsa bile, sigortac tarafndan denir. Bu nlemler alnmad takdirde, sigorta ettiren ve/veya sigortalnn kusuru halinde, kusurun arlna gre sigortacnn demekle ykml olduu bedel indirilir. Eksik sigorta var ise, sigortac bu masraflar, A.6 maddesinde belirtilen orana gre azaltarak der.

B.3- Alternatif yerinde Faaliyet

Tazminat sresi iinde sigortalnn faaliyetini szlemede tanmlanandan farkl bir iyerinde yrtmesi veya bu faaliyetin sigortal adna bakalarnca srdrlmesi durumunda, elde edilen gelir, sigortalnn tazminat sresi boyunca temin ettii cironun hesaplanmasnda dikkate alnr.

B.4- Rizikonun Gereklemesi Halinde Sigortacnn Haklar ve Ykmllkleri

Riziko gerekletiinde sigortac veya yetkili kld kimseler, kar kaybn azaltmak amacyla makul ve uygun ekillerde, zararn meydana geldii yerlere girebilirler. Sigortac bu ekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluu yklenmi olmaz ve polie hkmlerinden doan haklarnn herhangi birinden feragat etmi saylmaz.

Sigortac hasar miktarna ilikin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en ge 30 gn iinde gerekli incelemelerini tamamlayp hasar ve tazminat miktarn tespit ederek sigorta ettirene ve/veya sigortalya bildirmek zorundadr.


B.5- Hasarn Tespiti

Bu szleme ile temin edilmi kar kaybnn ve kar kaybn nlemeye ya da azaltmaya ynelik iletme maliyetindeki artn miktar taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini iin hakem-bilirkiilere gidilmesini kararlatrabilirler; bu husus bir tutanakla tespit edilir. Bu takdirde zarar miktar aadaki esaslara uyularak saptanr ve sigortacdan tazminat talep edilmesi halinde, zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii karar tazminatn saptanmasnda esas tekil eder. Tek hakem-bilirkii seilmi ise atand tarihten, dier halde ise nc hakem bilirkiinin seilmesinden itibaren en ge ay iinde ve her halde kar kaybna neden olan olaya ilikin tazminat sresinin bittii tarihten itibaren alt ay iinde raporun tebli edilmemesi halinde, taraflar zarar miktarn her trl delille ispat edebilirler.

Taraflar, uyumazln zm iin tek hakem-bilirkii seiminde anlaamadklar takdirde, her biri kendi hakem-bilirkiisini seer ve bu hususu C.5 maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak dier tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiiler ilk toplant tarihinden itibaren yedi gn iinde ve incelemeye gemeden nce, bir nc hakem-bilirkii seerler ve bu durumu bir tutanakla saptarlar. nc hakem-bilirkii, ancak taraf hakem-bilirkiilerin anlaamadklar hususlarda, anlamazln snrlar iinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkiilerin kararlar tek bir raporda toplanr ve taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Taraflardan herhangi biri, dier tarafa yaplan tebliden itibaren 15 gn iinde hakem-bilirkiisini semez, yahut taraf hakem-bilirkiiler nc hakem-bilirkiinin seimi konusunda yedi gn iinde anlaamazlarsa, taraf hakem-bilirkii veya nc hakem-bilirkii, taraflardan birinin istei zerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan ve uzman kiiler arasndan seilir.

Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad gerekesiyle ve hakem- bilirkiinin kimliinin renildii tarihten itibaren yedi gn iinde itiraz olunabilir. Sresinde kullanlmayan itiraz hakk der.Hakem-bilirkii lr, grevden ekilir veya reddedilirse, yerine ayn usule gre yenisi seilir ve greve kalnan yerden devam edilir.

Sigorta ettirenin ve/veya sigortalnn lm, setii hakem-bilirkiinin grevini sona erdirmez.

Hakem-bilirkiiler, zarar miktarnn saptanmas konusunda gerekli grecekleri deliller ile bu saptamada kullanlacak kayt ve belgelerin kendilerine verilmesini isteyebilir, hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkiilerin veya nc hakem-bilirkiinin, zarar miktar konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Hakem-bilirkii kararlarna, ancak tespit edilen zarar miktarnn gerek durumdan nemli ekilde farkl olduu gerekesiyle ve bu kararlarn tebli tarihinden itibaren yedi gn iinde, rizikonun gerekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemede itiraz edilebilir.

Taraflar setikleri hakem-bilirkiilerin cret ve giderlerini kendileri der. Tek hakem-bilirkiinin veya nc hakem-bilirkiinin cret ve giderleri ise taraflarca yar yarya denir.

Zarar miktarnn saptanmas, bu szleme ve mevzuattaki mevcut hkm ve artlarn ileri srlmesini etkilemez.

B.6- Tazminatn Hesab

Szlemede sigortalnn ticari faaliyetinin zellii gerei ayr bir hesap tarz belirtilmedike ve tanmlama yaplmadka sigorta tazminat; cirodaki azalma ve i maliyetindeki art sonucu ortaya kan brt kar kaybndan, tazminat sresi iinde brt kardan denmesi gereken, ancak hasar nedeniyle denmeyen veya tasarruf edilen iletme giderleri dlerek hesaplanr.

Cirodaki Azalma Sonucu Meydana Gelen Brt Kar Kayb: Brt kar orannn, tazminat sresi iinde ve hasar sebebiyle azalm olan ciro miktarna (standart ciro ile elde edilen ciro arasndaki farka) uygulanmasndan elde edilen miktardr.

letme Maliyetindeki Arttan Kaynaklanan Brt Kar Kayb: Cirodaki azalmay nlemek amacyla gerekli ve kabul edilebilir nitelikteki maliyet artdr. Ancak bu artn, tazminat sresi iinde yaplm olmas ve azalmas nlenen ciro miktarna brt kar orannn uygulanmasyla elde edilecek tutar amamas gerekir.


Poliede yer alan tm hesaplamalarda Katma Deer Vergisi hari tutulur.

Tanmlar

Aada belirtilen hususlar esas itibariyle sigorta szlemesinde belirlenir. Bu hususlarn sigorta szlemesinde ayrca belirlenmemesi halinde aada yazl tanmlar geerli kabul edilmi olur.

Brt Kar: Ciro ve varsa kapan stoklar toplam ile, varsa al stoklar ve taraflarca sigorta szlemesinde aka belirtilen iletme giderleri toplam arasndaki mspet farktr.

Ciro: letmenin szlemede belirtilen ticari faaliyeti ile ilgili satlardan ve/veya sunduu hizmetlerden elde ettii gelirlerin toplamdr.

Senelik Ciro: Hasar tarihinden geriye doru 12 aylk cirodur.

Standart Ciro: Hasar tarihinden hemen nceki 12 ay iinde tazminat sresine karlk gelen zaman iindeki cirodur. Tazminat sresinin 12 ay gemesi durumunda bu sre artrlr.

Brt Kar Oran: Hasar tarihinden nceki faaliyet ylnda elde edilen brt karn ciroya orandr.

Brt kar oran, senelik ciro ve standart ciro hesaplanrken, iletmenin gelime seyrindeki deimelerin ve hasardan nce veya sonra iletme faaliyetini etkileyen dier koullardaki deimelerin veya hasar gereklememi olsa bile iletme faaliyetini etkileyebilecek faktrlerin deerlendirilmesi iin ayarlama yaplabilir. Bu ekilde bulunacak rakam, hasar takip eden ilgili sre iinde hasarn gereklememi olmas durumunda elde edilebilecek rakama mmkn olduu kadar yakn olmaldr.

B. 7- Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dmesi

Sigorta ettiren ve/veya sigortal, rizikonun gereklemesinden sonraki ykmllklerini yerine getirmez ve bundan dolay zarar miktarnda bir art olursa, bu art sigortacnn deyecei tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren ve/veya sigortal, rizikonun gereklemesine kasten sebebiyet verir veya kasten zarar miktarn artrc eylemlerde (faaliyetini yrtmemesi hali de dahil olmak zere) bulunursa polieden doan haklar der.

Bu maddede yazl hallerin ispat sigortacya aittir.

B.8- Hasar ve Tazminatn Sonular

8.1- Kar kaybndan kaynaklanan tazminat, sigortacnn A.3 maddesinde belirtilen esaslar uyarnca sorumlu olduu srenin bitiminden itibaren en ge 30 gn iinde denir. Ancak, taraflar tazminatn, faaliyetin durduu ya da aksad sre iinde belirli devreler itibariyle ksm ksm denmesini kararlatrabilirler.

8.2- Sigortac, dedii tazminat tutarnca hukuken hak sahibi yerine geer, sigorta ettiren ve/veya sigortal, sigortacnn aabilecei davalarda yararl olabilecek bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek zorundadr.

8.3- Rizikonun gereklemesiyle tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli rizikonun gerekletii tarihten itibaren, denen tazminat miktar kadar eksilir.


Sigorta bedelinin maddeler halinde tasnif edilmi veya gruplara ayrlm olmas hallerinde de ayn usul geerlidir.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde, sigorta ettiren talepte bulunduu takdirde ve bu tarihten itibaren gn esas zerinden prim alnmak suretiyle sigorta bedeli ykseltilebilir.

8.4- Ksmi hasarlarda taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas iade edilir.

C- eitli Hkmler

C.l- Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd

Sigorta priminin tamam, taksitle denmesi kararlatrlmsa ilk taksit polienin tesliminde ve dier taksitler poliede belirtilen tarihlerde denir. Aksi kararlatrlmadka, sigorta priminin tamamnn veya ilk taksitin denmemesi halinde, polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu art polieye yazlr.

Prim deme borcunda temerrde dlmesi halinde Borlar Kanunu hkmleri uygulanr.

Rizikonun gereklemesi halinde taksitlerin tm muaccel olur ve bu art polieye yazlr.

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye karlk gelen prim, gn esas zerinden hesaplanarak fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2- Sigorta Ettirenin Szleme Yapld Srada Beyan Ykmll

Sigortac szlemeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde yazl beyanna dayanarak dzenler.

Sigorta ettirenin beyan geree aykr veya eksik ise, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde; sigortac durumu rendii tarihten itibaren 30 gn iinde szlemeden cayabilir veya szlemeyi yrrlkte tutarak ayn sre iinde prim farkn talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gn iinde bildirmedii takdirde szleme feshedilmi olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle szlemeden caylmas, sigortacnn geree aykr ve eksik beyan rendii tarihten itibaren bir aylk sre iinde gereklemek durumundadr.

Cayma veya feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesaplanr ve fazlas iade edilir.

Sigorta ettirenin kastl olarak geree aykr veya eksik beyanda bulunduu anlalrsa, sigortac riziko gereklemi olsa bile szlemeden cayabilir ve prime hak kazanr.

Sigorta ettirenin kast bulunmad durumlarda, rizikonun sigortac durumu renmeden nce veya cayma ya da feshin hkm ifade etmesi iin geecek srede gereklemesi halinde, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana gre der.

Sresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk der.

C.3- Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalnn Sigorta Sresi erisinde hbar Ykmll ve Sonular

Sigorta ettiren ve/veya sigortal; sigortacnn izni olmadan, szlemenin yaplmasndan sonra ticari faaliyetini yrtmekte kulland deerlerin bulunduu yerde ve kullan tarznda veya niteliinde ya da iletme faaliyetlerine ilikin hususlarda teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde belirtilene gre deiiklik yapt takdirde, bu durumu sekiz gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr.

Deiiklik, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise, sigortac durumu rendii tarihten itibaren sekiz gn iinde szlemeyi fesheder, yahut prim farkn talep etmek suretiyle szlemeyi yrrlkte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini, talebin kendisine ulamasn takip eden sekiz gn iinde bildirmedii takdirde szleme feshedilmi olur.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas iade edilir.

Sresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

Sigortalnn teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde belirtilen ticari faaliyetini yrtmekte kulland deerlerin bulunduu yerlerin veya kullanma eklinin, iletme faaliyetlerine ilikin hususlarn deitirildiini renen sigortac, sigorta szlemesinin yrrlkte kalmaya devam etmesine raz olduunu gsteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep etme hakk der.

Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektirir hallerden ise, sigortac, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iin gn esasna gre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene iade eder.

Sigortacnn szlemeyi bu deiikliklere gre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde;

a) Sigortac durumu renmeden nce,

b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre iinde,

c) Fesih ihbarnn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde
rizikonun gereklemesi durumunda sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana gre der.

C. 4- Menfaat Sahibinin Deimesi

Szleme sresi iinde menfaat sahibinin deimesi halinde, szleme hkm ifade etmeye devam eder ve sigortalnn szlemeden doan hak ve borlar yeni hak sahibine geer.Deiiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortann varln renen yeni hak sahibi, durumu 15 gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi ise sigortann varln rendii tarihten itibaren sekiz gn iinde szlemeyi feshedebilir.

Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine iade edilir.

Menfaat sahibinin deimesi annda denmesi gerekli prim borlarndan, sigorta ettiren ile fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.

Sigorta ettiren ve/veya sigortalnn lm halinde, szlemeden doan btn hak ve borlar yeni hak sahibine veya sahiplerine geer.

C.5- Tebli ve hbarlar

Sigorta ettirenin ve/veya sigortalnn bildirimleri sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye noter eliyle veya taahhtl mektupla yaplr. Sigortacnn bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalnn poliede gsterilen adreslerine veya bu adresler deimise son bildirilen adreslerine ayn ekilde yaplr.

Taraflara imza karlnda elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan bildirimler de taahhtl mektup hkmndedir.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra len saat 12.00'de, sigorta ettiren ve/veya yeni hak sahibi tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn len saat 12.00'de hkm ifade eder.

Gvenli elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda yaplan ve sigortacya, sigortalya ve sigorta ettirene ulat kantlanabilen bildirimler de geerli saylr.

C.6- Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler, sigorta ettiren ve sigortalyla ilgili olarak renecekleri ticari veya mesleki srlarn aa karlmasndan doacak zararlardan sorumludur.

C. 7- Yetkili Mahkeme

Sigorta szlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine alacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta szlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu veya rizikonun gerekletii yerdeki, sigortac tarafndan alacak davalarda ise, davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki ticaret davalarna bakmakla grevli mahkemelerdir.

C.8- Zamanam

Sigorta szlemesinden doan btn talepler iki ylda zamanamna urar.

C.9- zel artlar

Bu genel artlara aykr dmemek zere ve sigortal aleyhine olmamak kaydyla szlemeye zel artlar konulabilir.

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi