'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

CAM KIRILMASINA KARI SGORTA GENEL ARTLARI

Yrrlk Tarihi: 1 Ocak 1976

Sigorta Teminatnn Kapsam
Madde 1- Sigortac bu poliede gsterilen cam ve aynalar krlma neticesinde urayacaklar ziya ve hasarlara kar aadaki artlarla temin eder.

Aksine Szleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller
Madde 2- Aksine szleme yoksa aadaki haller sigorta teminat dndadr:

a) Baka bir sigorta ile temin edilmemi olmak artile yangndan, yldrmdan, infilaktan ve bir yangnda sndrme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,

b) Sigortal cam ve aynalarn bulunduu bina ve mahallerde yaplan inaat ve tadilat dolaysiyle husule gelen ziya ve hasarlar,

c) Cam ve aynalarn krlmas dolaysiyle zerinde bulunan tezyinat ve yazlarn bozulmasndan husule gelen ziya ve hasarlar,

d) Grev, lokavt, kargaalk ve halk hareketlerinin ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar.

e) 3 nc maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hari olmak zere, 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Teminat Dnda Kalan Haller
Madde 3- Aadaki haller sigorta teminat dndadr:

a) Sigortal cam ve aynalarn bulunduu bina ve mahallerin yklmas ve kmesi (inhidam).

b) Sigortal cam ve aynalarn yerlerine konmas, taklmas veya yerlerinden karlmasile kaide ve erevelerinde yaplan tamirler ve yerlerinin deitirilmesi ve nakilleri esnasnda vukua gelecek ziya ve hasarlar.

c) Sigorta ettiren veya kendisile birlikte ikamet eden ailesi efrad ve mstahdemleri tarafndan kasten ika olunacak ziya ve hasarlar.

d) Sigortal cam ve aynalarn sathlarnda meydana gelecek izilmeler ve srak halinde kopmalar,

e) Kaide ve erevelerinin ayp ve kusurlar neticesinde sigortal cam ve aynalarda harici bir tesir olmakszn meydana gelecek ziya ve hasarlar,

f) Zelzele, seylp, su basmas, yanarda indifa neticesinde sigortal cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar,

g) Harp, her trl harp olaylar, istila, yabanc dman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmi olsun olmasn) i harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen btn ziya ve hasarlar,

h) Herhangi bir nkleer yakttan veya nkleer yaktn yanmas sonucu nkleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyo-aktivite bulamalarnn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu btn ziya ve hasarlar; (bu bentte geen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nkleer ayrm "fission" olayn da kapsayacaktr).

i) Kamu otoritesi tarafndan sigortal cam ve aynalar zerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen btn ziya.ve hasarlar.

j) 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda belirtilen terr eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri nlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan mdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak btn zararlar.

Sigortann Balangc ve Sonu
Madde 4- Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka, Trkiye saati ile leyin 12.00'de balar ve leyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Ykmll
Madde 5- Sigortac bu sigortay, sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek zere teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.

Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac, durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeden cayabilir ve riziko gereklemi ise tazminat demez. Cayma halinde sigortac prime hak kazanr.

b) Sigorta ettirenin kasd bulunmaz ise, sigortac durumu rendii tarihten itibaren bir ay iinde szlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle akdi yrrlkte tutar.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gn iinde bildirdii takdirde, akit feshedilmi olur.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, sigorta ettiren tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

c) Sresinde kullanlmayan cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad takdirde riziko;

1- Sigortac durumu renmeden nce veya

2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei sre iinde veyahut,

3- Bu ihbarn hkm ifade etmesi iin geecek sre iinde, gerekleirse, sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Sresi inde hbar Ykmll ve Sonular

A- Yer ve Hal Deiiklii
Madde 6- Akdin yaplmasndan sonra sigortal cam ve aynalarn teklifnamede teklifname yoksa polie ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde, sigorta ettiren bu deiiklii;

a) Kendisi tarafndan veya ak veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,

b) Ak veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu renir renmez,

ve her iki halde de en ge 8 gn iinde sigortacya ihbarla ykmldr.

Sigortac deiiklii rendii tarihten itibaren, bu deiiklik szlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gn iinde;

1- Szlemeyi fesheder veya

2- Prim farkn talep etmek suretiyle akdi yrrlkte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini 8 gn iinde bildirdii takdirde akit feshedilmi olur.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 8 gn sonra leyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, sigorta ettiren tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Sresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk der. Sigortal cam ve aynalarn teklifnamede, teklifname yoksa polie ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin deitiini renen sigortac, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta szlemesinin aynen devamna raz olduunu gsteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkn talep etme hakk der.

Sigortal cam ve aynalarn yer ve halinde rizikoyu arlatrc deiiklikleri, sigorta ettiren ihbar sresi iersinde kasden bildirmemise, ihbar sresinden sonra gerekleen hasarlara ait tazminat hakk der, ihbar ykmllne riayetsizlik kastl deilse, alnan primle alnmas gereken prim arasndaki orantya gre tazminattan indirim yaplr. Deiikliin rizikoyu hafifletici mahiyette olduu ve daha az prim tatbikini gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten szlemenin sona ermesine kadar geecek sre iin gn esasna gre bulunacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.

Bu madde hkmleri sigortalya da aynen uygulanr.

B -Mlkiyet Deiiklii
Madde 7- Sigortal maln mlkiyetinde bir deiiklik olduu takdirde sigortann hkm devam eder ve sigortalnn polieden doan hak ve borlar yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren veya sigortann mevcudiyetini renen yeni hak sahipleri ve bir keyfiyetini on be gn iinde sigortacya bildirmekle ykmldr. Bu ykmllk yerine getirilmez ise sigortac sorumluluktan kurtulur.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahipleri de sigortann mevcudiyetini de rendii tarihten itibaren 8 gn iinde sigortay feshedebilir. Sresinde kullanlmayan fesih hakk der.

Polienin sigortac tarafndan feshi halinde fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 8 gn sonra leyin saat 12.00'de yeni hak sahipleri tarafndan feshi halinde ise fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder.

Feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, szlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gn esas, yeni hak sahipleri tarafndan feshi halinde ise ksa mddet esas zerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahiplerine geri verilir.

Sigortal maln malikinin deimesi annda mevcut prim borlarndan sigorta ettiren fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahipleri ile birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin lm halinde bu sigortadan doan btn hak ve borlar olduu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.

Sigorta Priminin denmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrd
Madde 8-Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle denmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en ge polienin teslimi karlnda denmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadka, prim veya peinat denmedii takdirde polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus polienin n yzne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliesinin teslim edildii gnn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der ve prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 30 gn iinde dahi demedii takdirde sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim denmemi olmasna ramen polienin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk srenin ilk 15 gnnde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle denmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin deme zaman, miktar ve vadesinde denmemesinin sonular polie zerine yazlr veya polie ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri polie zerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade gn bitimine kadar demedii takdirde temerrde der. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrde dt tarihi takip eden 15 gn iinde demedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gereklememesi kaydyla, teminatn durduu sre iinde prim borcunun denmesi halinde teminat durduu yerden devam eder. Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde prim borcunun denmemesi halinde, sigorta szlemesi hi bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Polienin n yzne yazlmas kaydyla, rizikonun gereklemesiyle henz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn demekle ykml olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarnca sigorta szlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii sreye tekabl eden prim gn esas zerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Hasar Vukuunda Sigortalnn Ykmllkleri
Madde 9- Sigortal, hasar vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr:

a) Hasarn vukuunu, rendii tarihten itibaren en ge 5 gn iinde sigortacya ihbar etmek,

b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilecek talimata elinden geldii kadar uymak,

c) Hasarlanan cam ve aynalarn yerinde ve durumunda zaruri haller dnda bir deiiklik yaplmamasn salamak,

d) Hasarn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tayine, ziya ve hasar miktaryla delilleri tesbite yararl ve sigortal iin salanmas mmkn, gerekli bilgi ve belgeleri (asl veya kendisi tarafndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacnn talebi zerine, gecikmeksizin vermek ve rcu hakknn kullanlmasna yararl, sigortal iin salanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,

e) Ziya ve hasarn tahmini miktarn belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir sre iinde sigortacya vermek.

f) Tazminat ykmll ve miktar ile rcu haklarnn tesbiti iin sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin sigortal cam ve aynalara ve bunlarla ilgili belgeler zerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere msaade etmek.

g) Sigorta konusu ile ilgili baka bir sigorta szlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dmesi
Madde 10- Sigortal, hasar vukuundaki ykmllklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarnda bir art olursa, sigortacnn deyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.

Sigortal, rizikonun tahakkukuna kasden sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarn kasden arttrc fiillerde bulunursa, bu polieden doan haklar der.

Ziya ve Hasarn Tesbiti
Madde 11- Bu polie ile sigortal cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarn miktar taraflarca uyuularak tesbit edilir. Taraflar uyuamadklar takdirde, ziya ve hasarn miktar mtehasss ahslar arasndan seilecek ve hakem-bilirkii diye adlandrlan bilirkiiler tarafndan, aadaki hkmlere tabi olmak zere tesbit edilir:

a) ki taraf tek hakem-bilirkii seiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir Taraf hakem-bilirkiileri tayinlerinden itibaren yedi gn ierisinde ve incelemeye gemeden evvel bir nc tarafsz hakem-bilirkii seerler ve bunu bir tutanakla tesbit ederler. nc hakem-bilirkii, ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar haller dahilinde kalmak ve bunamnhasr olmak kaydyla karar vermeye yetkilidir. nc hakem-bilirkii kararn mstakil bir rapor halinde verebilecei gibi, dier hakem-bilirkiilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkii raporlan taraflara ayn zamanda tebli edilir.

b) Taraflardan herhangi biri dier tarafa yaplan tebliden itibaren 15 gn ierisinde hakem-bilirkiisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiiler nc hakem-bilirkiisinin seimi hususunda 7 gn ierisinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya nc hakem-bilirkii, taraflardan birinin talebi zerine, hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme bakan tarafndan tarafsz ve mtehasss ahslar arasndan seilir.

c) Her iki taraf, nc hakem-bilirkiinin -bu ahs ister taraf hakem-bilirkiilerince, ister yetkili mahkeme bakan tarafndan seilecek olsun- sigortacnn veya sigortalnn ikamet ettii veya hasarn meydana geldii mahal dndan seilmesini isteme hakkn haizdirler ve bu istein yerine getirilmesi gereklidir.

d) Hakem-bilirkii lr, vazifeden ekilir veya reddedilir ise, ayrlan hakem- bilirkii yerine yenisi ayn usule gre seilir ve tesbit muamelesine kald yerden devam edilir.

Sigortalnn lm, tayin edilmi bulunan hakem-bilirkiinin vazifesini sona erdirmez. htisas yokluu sebebiyle hakem-bilirkiilere yaplacak itiraz, bu ahslarn renildii tarihten itibaren 7 gn ierisinde yaplmad takdirde itiraz hakk der.

e) Hakem-bilirkiiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nu ve dier mevzuat hkmleri ile de bal deildirler.

f) Zya ve hasar miktarnn tesbiti zmnnda hakem-bilirkiiler gerekli grecekleri deliller ile hasar zamannda mevcut sigortal maln ve deerinin tesbitine yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemelerde bulunabilirler.

g) Hakem-bilirkii veya hakem-bilirkiiler, yahut nc hakem-bilirkiinin zya ve hasar miktar hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Bir hakem-bilirkii kararna dayanmadan sigortacdan tazminat talep ve dava edilemez.

Hakem-bilirkii kararlarna ancak, kararn, aikar olarak hakiki durumdan nemli ekilde farkl olduu anlalr ise, itiraz edilebilir ve bunlarn iptali raporun tebli tarihinden itibaren bir hafta iinde, hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h) Taraflar tazminat miktar hususunda anlamadka, alacak ancak hakem-bilirkii karar ile muaccel olur ve zaman am kesin raporun taraflara teblii tarihinden evvel ilemeye balamaz. Meer ki hakem-bilirkiilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar mddeti arasnda 2 yllk sre gemi olsun.

i) Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin cret ve masraflarn derler. nc hakem-bilirkiinin cret ve masraflar taraflarca yar yarya denir.

j) Ziya ve hasar miktarnn tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta deeri, akn ve menfaat deeri altnda sigorta, sorumluluun balangc, hak drc ve hak azaltc sebepler hususunda bu poliede ve mevzuatta mevcut hkm ve artlara ve bunlarn ileri srlmesine tesir etmez.

Tazminatn Hesab
Madde 12- Sigorta edilen cam ve aynalarn halinde sigortac, sigorta bedelini gememek zere hasar anndaki zaran tazmin eder.

Sigortac dilerse krlan cam ve aynalar aynen ikame edebilir. Bu durumda krlan cam ve aynalar sigortacnn mal olur. Sigorta bedeli sigorta deerinden eksik olduu takdirde tazminat sigorta bedeli ile sigorta deeri arasndaki orana gre denir.

Hasar ve Tazminatn Sonular
Madde 13- Sigortac dedii tazminat miktarnca hukuken sigortal yerine geer. Sigortal ve sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mmkn belge ve bilgileri vermeye mecburdur.

Temin edilen rizikonun gereklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer.

Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren denen tazminat miktar kadar eksilir.

Sigorta bedeli poliede muhtelif birimler (nite veya gruplar) itibariyle ayr ayr gsterilmi ve bu birimlerden (nite veya gruplardan) biri veya birka tam hasara uram ise bu birimlere (nite veya gruplara) tekabl eden sigorta teminat hasar tarihinde sona erer. Ksmi hasar halinde ise her birim (nite veya grup) iin tesbit edilmi olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren denen tazminat miktar kadar eksilir.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde hasar tarihinden itibaren gn esas zerinden prim alnmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara kartlabilir.

Ksmi hasarlarda taraflar sigorta szlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat denmeden nce kullanabilir.

Sigortac, fesih hakkn kulland takdirde, bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gn sonra leyin saat 12.00'de hkm ifade eder ve feshin hkm ifade ettii tarihe kadar geen srenin primi, gn esas zerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gn leyin saat 12.00'de hkm ifade eder ve ilememi sigorta sresine ait prim geri verilmez.

Brakma
Madde 14- Aksine szleme yoksa hasara uram cam ve aynalar sigortacya braklamaz.

ETL HKMLER

Vergi, Resim, Har ve dare Masraflar
Madde 15- Sigorta szlemesine, bedeline veya primine ilikin olarak halen mevcut ve ileride konulabilecek vergi, resim ve harlarla sigorta szlemesinde gsterilen idare masraf sigorta ettirene aittir.

Tebli ve hbarlar
Madde 16- Sigorta ettirenin veya sigortalnn ihbar ve teblileri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhtl mektupla yaplr.

Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin veya sigortalnn poliede gsterilen adresine, bu adreslerin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesine araclk yapan acenteye bildirilerek son adresine ayn surette yaplr.

Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan ihbar ve tebliler de taahhtl mektup hkmndedir.

Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas:
Madde 17- Sigortac, sigortalya ait renecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme
Madde 18- Bu polieden doan ihtilaflar sebebiyle sigorta irketi aleyhine alacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta akdine araclk yapan acentenin ikametghnn bulunduu veya hasarn vukua geldii, sigorta irketi tarafndan alacak davalarda ise davalnn ikametghnn, bulunduu yerin ticaret davalarna bakmakla grevli mahkemesidir.

Zaman Am
Madde 19- Sigorta szlemesinden doan btn talepler iki ylda zaman amna urar.

zel artlar
Madde 20- Bu genel artlara ve varsa bunlara ilikin klozlara aykr dmeyen zel artlar konulabilir.

Son Dzenleme Tarihi: 1Temmuz 2006

(www.tsrsb.org.tr adresinden alnmtr.)

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi